Často kladené dotazy

Zde naleznete odpovědi na často opakované dotazy.
Veškeré dotazy, které jsme prozatím zodpověděli naleznete zde: Ptejte se

Ing. Walter Sodomka: Jak má vypadat správně provedený komín.

rozhovor pro můj dům studio

   

Mohu připojit dva spotřebiče do jednoho komínu?

Toto zapojení je jednak v rozporu s normou ČSN 73 4201 (odst.9.2.) a jednak je z důvodu možnosti pronikání spalin do interiéru velice nebezpečné. Takto zapojená soustava teoreticky funguje pouze v případě, že jsou v provozu oba spotřebiče a že v žádné z místností není podtlak. Pokud toto splněno není, je reálné nebezpečí pronikání spalin do interiéru (u vrchního je samozřejmě vyšší).
Řešením je pouze zapojení jednoho spotřebiče, případně řešení s komínovým ventilátorem, komínovými klapkami a elektronickou regulací, které je však finančně náročné a potenciálně poruchové.
Závěrem lze obecně shrnout, že připojení více spotřebičů do jednoho komínu je vždy velice rizikové a v principu ho nelze doporučit. Několik limitních případů již skončilo poškozením zdraví nebo smrtí.

Musím povinně vložkovat komín pokud nevyhovuje stávající normě?

ŽÁDNÝ PŘEDPIS OBECNĚ VLOŽKOVÁNÍ NEPŘEDEPISUJE !!!
Vložkování je jedním ze způsobů, jak řešit situaci, kdy komín je natolik poškozen, že nemůže být bezpečně provozován, nebo jeho provedení neodpovídá požadovanému spotřebiči. Současně lze ovšem většinou situaci řešit i jiným způsobem. Někdy lze vložkováním dokonce stav komínu zhoršit.

Pokud jakýkoliv odborník doporučuje vložkování, musí k tomu uvést technický důvod. Odvolávat se na obecný předpis je minimálně nemorální, ale spíše protizákonné.

Vyměnil jsem starý kotel na pevná paliva za nový a kominík po mě chce, abych vyvložkoval komín jelikož neodpovídá normám.

V tomto případě jsou relevantními právními předpisy zákon 133/1985 Sb.v aktuálním znění a vyhláška 34/2016 Sb. Z uvedených předpisů mimo jiné plyne, že v rámci výměny spotřebiče musí být provedena revize příslušné spalinové cesty. Tato revize ovšem nepřihlíží k datu vzniku dané spalinové cesty, ale vychází z předpokladu, že musí být dodrženy aktuálně platné předpisy (především vyhláška 268/2009 Sb. v aktuálním znění a ČSN 73 4201 v aktuálním znění). Pokud stávající spalinová cesta (komín) nesplňuje podmínky pro vystavení kladné revizní zprávy spalinové cesty, musí být provedena její úprava. Vložkování může být jednou z variant této úpravy, která ovšem musí být předem technicky a výpočtově ověřena.

Vložkování obecně nepředepisuje žádný legislativní dokument, jedná se pouze a jenom o jednu z variant renovace komínu.

V této souvislosti je třeba si rovněž uvědomit, že vložkováním mohou být v některých případech negativně ovlivněny tepelně technické parametry komínu (zejména při současném frézování). Lze proto doporučit ověření funkčnosti spalinové cesty výpočtem dle ČSN EN 13 384, a to ještě před vlastní realizací.

Potřebuji při stavbě nového komínu stavební povolení a projekt?

Z hlediska legislativy by měl být záměr stavby komínu minimálně oznámen na stavební úřad, který posoudí konkrétní situaci a zvolí adekvátní způsob povolení stavby. Stavba komínu bez povolení stavebním úřadem může ve svém důsledky vyvolat například fatální sousedské spory.

Z hlediska funkčnosti lze doporučit zpracování návrhu kompletní spalinové cesty odborníkem (projektantem, revizním technikem), který zpracuje návrh podložený výpočtem spalinové cesty dle ČSN EN 13 384. Současné spotřebiče (a to bez ohledu na palivo) jsou natolik sofistikované, že pro zajištění optimálního provozu je nutné komplexní posouzení celé soustavy počínaje přívodem vzduchu, přes konkrétní spotřebič, až po komín. Je třeba si uvědomit, že pro moderní stavbu nic podobného jako „universální komín“ neexistuje, protože pojem „universální“ znamená obvykle minimálně neoptimální.

Vyjádření vedoucí stavebního odboru města Prahy:
Nelze vyloučit, že se jedná o stavební úpravy, které mají vliv na požární bezpečnost a nelze též konstatovat, že se při nich nebude nezasahovat do nosných konstrukcí. V takovém případě je třeba požádat o stavební povolení. Doporučujeme s projektem zpracovaném odborně způsobilou osobou navštívit místě příslušného referenta stavebního úřadu. 

Musím mít spotřebič připojený na externí přívod vzduchu?

Přívodu vzduchu obecně se týká vyhláška 268/2008 Sb. v aktuálním znění, a to

§ 11, odst. 6 – V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče.

§ 38, odst. 2 – Kotle a spotřebiče musí mít zajištěn přívod spalovacího a větracího vzduchu.

Z výše uvedeného lze jednoznačně dovozovat, že musí být zajištěn přívod vzduchu z exteriéru budovy, a to bez ohledu na velikost prostoru nebo místnosti, kde je umístěn spotřebič. Za standardní řešení se přitom považuje vedení vzduchu pro spalování uzavřeným kanálem, aby nedošlo k přímé interakci s vnitřním prostředím budovy. Pokud se jedná o zdroj, který není primárním vytápěcím zdrojem a plní pouze funkci estetickou s občasným, krátkodobým provozem, lze akceptovat přívod vzduchu otevřením oken – jedná se ale o řešení nestandardní a v moderních stavbách leckdy neoptimální, protože může ovlivnit hlavní vytápěcí zdroj nebo větrací jednotky. Z toho důvodu by mělo být použito pouze vyjímečně, a to obecně na základě projektu (souhlasu projektanta).

Posoudit je rovněž nutno požadavek výrobce. Pokud je spotřebič opatřen hrdlem pro napojení přívodu vzduchu, měl by být použit, aby bylo možno dosáhnout optimálních provozních hodnot.

Je nutné ke kolaudaci RD revize spalinové cesty včetně kamen, nebo postačí pouze revize komína?

Legislativně neexistuje dokument „revize komínu“, ale pouze „revizní zpráva spalinové cesty“, jejíž základní podmínkou je finální osazení spotřebiče. V případech, kdy je v rámci kolaudace stavby proveden komín, ale není osazen spotřebič, může stavební úřad požadovat zprávu o stavu komínu. Tento dokument nemá legislativou daný název a někdy se tedy používá termín „revize komínu“. V případě, že je připojen spotřebič nemělo by být vystavení tohoto dokumentu ani nabízeno, tím méně realizováno. Pokud v době kolaudace je na komín připojen spotřebič musí být vystavená „revizní zpráva spalinové cesty

Jak se zbavit „meluzíny“ v komíně?

Zde bohužel není možná jednoznačná odpověď. Příčin tady může být více a obvykle je nutno postupovat metodou „pokus – omyl“. Často bývá na vině nízká výška komínu nad střechou, uvolněná vložka, rezonující část hlavice, podtlak v objektu a podobně. V podobných případech lze doporučit především odbornou kontrolu kominíkem nebo revizním technikem pro odhalení možných příčin.

Rozhodně nelze doporučit osazování různých typů „větrných hlavic“. Tyto představují značnou tahovou ztrátu v kombinaci s možností zanesení. Tím mohou způsobit snížení komínového tahu vedoucí až k fatálním důsledkům.

Co dělat když si chci zapojit krbová kamna do stávajícího nepoužívaného komínu

Postup při připojování nového spotřebiče je poměrně jasně dán legislativou. Komín by měl posoudit revizní technik spalinových cest. Ten rozhodne, zda je komín ve vyhovujícím stavu, schopen provozu a odpovídá požadavkům připojovaného spotřebiče. Pokud v rámci tohoto posouzení jsou zjištěny závady, je nutno je vyřešit před připojením spotřebiče.
Lze připojit radu: Pokud Vám technik (kominík) začne okamžitě vnucovat vložkování komínu nerezovou vložkou, obraťte se raději na někoho jiného. Vložkování komínu není totiž vždy nezbytnou úpravou. Poměrně častý je případ, kdy vložkování není nutné, protože komín vyhovuje normě ČSN 73 4201 a ještě častější je případ, kdy provedení komínu je tak nevyhovující, že vložkování tento stav nevyřeší a nejefektivnější cestou je kompletní rekonstrukce (výměna). Ujistěte se proto, že příslušný technik obě tyto varianty posoudil a proč je případně zavrhl. Kominíci totiž rádi vložkují ……….

Kam se mohu obrátit se stížností na souseda, který provozuje kotel na tuhá paliva a neustále je po domě štiplaví kouř? Zároveň mám strach i o bezpečnost, jelikož komín vypadá velmi zanedbaně.

Máte několik možností:
– asi nejednodušší cestou je obrátit se písemně na místně příslušný stavební úřad s žádostí o výkon státního stavebního dozoru. Stavební úřad má právo vstupu do objektu a v případě zjištění nesrovnalostí může zakázat provoz spotřebiče. V dopise neopomeňte uvést, že žádáte o písemné vyrozumění a výsledku řízení.
– podstatně složitější cestou je ohlášení o znečišťování ovzduší na místní Obecní nebo Obvodní úřad, který má pravomoci výrazně omezenější. I tuto žádost je třeba podat písemně a v tomto případě své tvrzení doložit (například fotografiemi, svědectvím více osob a pod.).
– můžete věc řešit soudní cestou. Obrátit se na právníka, nechat udělat (a zaplatit) znalecký posudek a následně na souseda podat žalobu např.pro porušování „sousedských vztahů“. Tato varianta je sice finančně náročnější, ale v podstatě jako jediná Vám skýtá možnost získat finanční náhradu.
– poslední varianta je v podstatě „krizová“. Pokud máte (i subjektivní) pocit, že jste přímo a bezprostředně ohroženi na životě, zdraví nebo majetku, můžete volat na tísňovou linku Hasičů. Ti provedou výjezd zásahové skupiny, která místo zajistí a nebezpečí odstraní.

Mohu do nepoužívaného komínového průduch zaústit digestoř?

Problém je poněkud složitější, než se na první pohled zdá. V principu jde o změnu způsobu užívání komínového průduchu.
V prvé řadě je tedy nutné příslušný komínový průduch protokolárně (zápisem) vyřadit z provozu. Tento zápis je vhodné nechat podepsat minimálně všemi vlastníky bytů, jimiž daný průduch prochází. Po vyřazení z provozu se z komínového průduchu stane šachta, která teoreticky může být využita k více účelům, mimo jiné i k odvodu zplodin z vaření (digestoř). Před konkrétním využitím je ovšem více než vhodné, nechat příslušný průduch detailně prohlédnout a možnosti jeho využití nechat posoudit odborníka s ohledem na případné ovlivnění se sousedními (funkčními) komínovými průduchy, jakož i s ohledem na konkrétní provozní podmínky (vlhkost, hluk, vibrace, apod.).
Lze doporučit celou „akci“ svěřit do rukou zkušeného odborníka, čímž se obvykle předejde problémům v budoucnosti.

Jako mohu vyřadit komín z provozu (zrušit)? Musím mít nějaké povolení?

Pro zrušení (vyřazení z provozu) spalinové cesty není legislativou taxativně předepsáno „povolení“, nicméně je obecně vhodné zvolit průkazný postup s finálním zápisem o vyřazení daného komína z provozu. To lze provést poměrně jednoduše tak, že se sejdou všichni majitelé (nájemci) bytových jednotek, kterými daný komín prochází a podepíší dokument s názvem „Vyřazení komínu z provozu“. V tomto dokumentu bude jednoznačně popsáno o jaký komín a jaký průduch (v případě více průduchového komínu) se jedná a současně všichni zúčastnění deklarují, že daný komín nevyužívají a jsou srozuměni s tím, že ani využívat nebudou moci. Podpisem tohoto dokumentu se komín stává šachtou a lze s ním jako se šachtou nakládat.

 

Partner Komínové asociace