HYDROGEN Group

Členy Hydrogen group jsou:

V roce 2021 byla z iniciativy neziskové organizace APOKS z.s. založena neformální platforma HYDROGEN Group, která si dala za cíl vytvářet know-how v oblasti využití vodíku nebo obecně paliv s příměsí vodíku.

V reakci na situaci v Evropě po zahájení válečných operací na Ukrajině a v souvislosti s plánem RePowerEU pro urychlené řešení částečné náhrady zemního plynu v energetickém mixu České republiky vznikl v březnu 2022 v rámci HYDROGEN Group program:

SPALOVÁNÍ VODÍKU

Program je cílen na využití vodíku pro částečnou náhradu zemního plynu v energetických spalovacích zdrojích, přičemž těžiště programu je zejména v oblasti vlastního spalovacího procesu a odvodu zplodin.

Využití vodíku jako paliva nahrazujícího z části dovážený zemní plyn se zdá být jedním ze základních problémů dnešní energetiky.

Proto, abychom byli technicky připraveni zvládnout spalování vodíku, nebo alternativních plynných paliv s významným podílem vodíku, je nutné z hlediska spalování odpovědět na některé základní otázky:

 • je možné vodík nebo zemní plyn s příměsí vodíku spalovat ve stávajících spotřebičích?
 • jaké množství zplodin hoření vzniká při spalování vodíku nebo zemního plynu s příměsí vodíku?
 • jaké jsou vlastnosti spalinových plynů?
 • je možné pro odvod spalin využít stávající spalinové cesty (komíny)?
 • jaké množství kondenzátu vzniká při spalování vodíku nebo zemního plynu s příměsí vodíku?
 • jaké jsou vlastnosti kondenzátu?
 • je možné přímé využití kondenzátu?
 • je možné pro odvod kondenzátu využít stávající kanalizační síť?

Přestože se problematika spalování vodíku řeší celosvětově již několik let, neměl výzkum a vývoj dostatečnou motivaci ani integraci pro dosažení, ověření a sdílení technických řešení.

Iniciativa SPALOVÁNÍ VODÍKU si proto za základní cíl vytyčila sběr informací, jejich setřídění, následné ověření praktickými zkouškami a konečně na závěr komplexní řešení včetně specifikace případných rizik nebo omezení.

H2 poloprovoz – Vodíkové informačně školící středisko
– možné využití vodíkových technologií pro vytápění budov

Cílem projektu je seznámit širokou veřejnost s možnostmi využití vodíkových technologií pro vytápění objektů, a to jak samotným vodíkem, tak směsí vodíku a zemního plynu. Bude vytvořen kompaktní prostor s osazenými funkčními spalovacími spotřebiči a workshopovou místností, kde se bude moci veřejnost aktivně zapojit do seznamování s touto problematikou a kde bude možné vysvětlit vodíkové aplikace tak, aby byly hmatatelné a snadno pochopitelné.

H2 HEATING 2023 VODÍKOVÁ KONFERENCE
– Využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov

Jaro 2023

Konference H2 HEATING si za primární cíl klade poskytnout ucelený přehled o probíhajících nebo připravovaných projektech v této oblasti, a to s důrazem na co možná nejdetailnější technické informace. To umožní účastníkům vytvořit si technickou představu o možnostech využití vodíku pro vytápění.

Problematiky připravenosti OPZ na blendy vodíku

Připravenost odběrných plynových zařízení na možnost spalování blendu vodíku se zemním plynem.

 

Představitelé:

             

Ing. Walter Sodomka                      Veronika Buková                          Ing. Valtr Sodomka
předseda Hydrogen Group             člen představenstva                     technický garant 
reditel@apoks.cz                            bukova@apoks.cz                        sodomka.st@apoks.cz
728 964 512                  


Průběh programu SPALOVÁNÍ VODÍKU

1.etapa

V této etapě probíhá:

 • encyklopedický sběr podkladů z již proběhlého výzkumu především v rámci eurozóny, USA a Velké Británie,
 • vyhodnocení získaných podkladů, včetně relevance pro využití v České republice,
 • získání zahraničních kooperujících subjektů, jak v akademické, tak podnikatelské sféře.

Etapa bude ukončena konferencí, v rámci které budou výsledky představeny odborné veřejnosti a současně bude vydán relevantní sborník.

2.etapa

V této etapě proběhnou:

 • praktické testy spalovacích procesů a spalovacích zařízení,
 • praktické rozbory spalin a jejich interakce se standardně používanými materiály odvodu spalin,
 • praktické rozbory kondenzátu a jeho interakce s materiály odvodu splaškových vod,
 • energetické výkonové testy.

Na této etapě budou spolupracovat především specializované energetické laboratoře, především bude využita dlouhodobě fungující spolupráce APOKS s energetickým výzkumným centrem.

Etapa bude zakončena vyhodnocením praktických zkoušek v odborné publikaci, která bude sloužit jako možný podklad především orgánům státní správy v rámci posouzení možností využití vodíku ve stávající  rozvodné soustavě zemního plynu a současně pro následné ekonomické a technické vyhodnocení míry začlenění vodíku do energetického mixu České republiky.

3.etapa

V této etapě proběhne:

 • zkušební provoz topné soustavy se spalovacím zdrojem na vodík nebo zemní plyn s příměsí vodíku.

Předpokládá se testování v reálně provozovaném objektu typu rodinného domku.
Etapa bude zakončena konferencí s prezentací celého průběhu programu.

4.etapa

V návaznosti na předchozí etapy bude rozvíjena mezinárodní spolupráce a sdílení dat a praktických zkušeností.

Současně vznikne poradenské centrum, které bude zajišťovat školení dodavatelských a realizačních firem, poskytovat školení a odborné poradenství.