Komín plynového kondenzačního kotle vyústěný na fasádu

Jedním z programů APOKS je podpora instalace plynových kondenzačních kotlů v rámci „Kotlíkových dotací“.

Cílem APOKS je propagace náhrady nevyhovujících a neekologických kotlů s ručním dávkováním pevných paliv plynovými kondenzačními kotly.

Proč se vyplatí přejít v rámci Kotlíkových dotací na zemní plyn?

Praktickou otázkou jednoho ze způsobů provedení spalinové cesty se zabývá následující MANUÁL:

KOMÍN PLYNOVÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE VYÚSTĚNÝ NA FASÁDU

Vyústění odtahu spalin vodorovně skrze obvodovou stěnu je obvykle jednoduchým, uživatelsky nenáročným, finančně výhodným a technicky bezproblémovým řešením, které je v Evropě standardně používáno jak u novostaveb, tak při rekonstrukcích objektů nebo výměnách spotřebičů. Vzhledem k tomu, je často doporučováno jako standardní varianta v katalozích, propagačních materiálech i technických listech výrobců, což je poněkud matoucí, protože Česká legislativa toto řešení zakazuje, respektive ho povoluje pouze „v technicky odůvodněných případech“, kdy objektivně nelze provést vložkování stávajícího komínu ani venkovní třívrstvý komín.

Jak tedy postupovat v případě, že zvažujete variantu fasádního vyústění spalin kondenzačního kotle?

Obecně musí být splněny dva základní okruhy podmínek, a to :

– podmínky LEGISLATIVNÍ

Legislativní pravidla pro použití vývodu spalin vodorovně skrze fasádu objektu upravuje vyhláška 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Důležité jsou zejména následující články:

§8 Základní požadavky
(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:
c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

§10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí
(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem
f) nedostatečného zneškodňování kouře,
h) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích

§24 Komíny a kouřovody
(2) Spaliny spotřebičů paliv se odvádí nad střechu budovy. Vyústění odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze použít jen v technicky odůvodněných případech při stavebních úpravách budov, při dodržení normových hodnot a emisních limitů. 

§38 Vytápění
(2) Odvod spalin, kondenzátu ze spalin a dalších škodlivin nesmí ohrožovat životní prostředí a zdraví osob nebo zvířat.

Lze tedy shrnout, že pro „legalizaci“ vyústění vývodu spalin na fasádu musí existovat TECHNICKÉ ODŮVODNĚNÍ a současně musí být obecně zajištěno, že NEDOJDE K NEPŘIJATELNÉ INTERAKCI SPALIN S OKOLNÍM PROSTŘEDÍM

– podmínky TECHNICKÉ

Technická pravidla pro použití vývodu spalin vodorovně skrze fasádu objektu upravuje zejména ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, v aktuálním znění. Důležité jsou zejména následující požadavky:

Odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze navrhnout a provést jen v technicky odůvodněných případech u plynových spotřebičů třídy NOx5. Mohou to být pouze spotřebiče v provedení С, u kterých je zabezpečeno, že spaliny nemohou při provozu spotřebiče proniknout do místa jeho instalace, do jmenovitého výkonu 24 kW.
Poznámka: Za technicky odůvodněný případ se považuje stavební úprava, při které nelze pro odvod spalin použít stávající komín a není možné dodatečně nový komín postavit nebo namontovat.

Odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší může být navržen a proveden v případech, kdy jsou splněny následující základní podmínky:

a) vyústění spalin od spotřebičů do jmenovitého výkonu 7 kW (obvykle podokenní topidla WAW)

– min. vzdálenost mezi jednotlivými vyústěními 2 m vodorovně a 2,5 m svisle
– spodní hrana vyústění min. 0,3 m nad terénem
– min. svislá vzdálenost od parapetu otevíratelné části okna 0,3 m
– možnost osazení do podzemních podlaží s vyústěním do šachty min. 0,5 x 1 m

b) vyústění spalin od spotřebičů se jmenovitým výkonem od 7 kW do 24 kW

– spodní hrana vyústění u samostatně stojících budov s jedním uživatelem (rodinný dům) min. 2 m nad terénem
– spodní hrana vyústění u objektů v hromadné zástavbě min. 4 m nad terénem
– min. svislá vzdálenost pod balkonem nebo přesahem střechy 1 m
– v oblasti okolo vyústění (1,5 m nad, 0,5 m pod a do strany, 1 m před) nesmí být na fasádě použit hořlavý materiál
– musí být dodrženy min. vzdálenosti od sousedních budov dle xxxxxxxxxxxxxx
– musí být stanoveno ochranné pásmo dle: Výpočet ochranného pásma, ve kterém nesmí být otvory do fasády

Každá nová instalace spotřebiče musí být doložena projektovou dokumentací, kde bude uvedeno schéma vyústění s vyznačením ochranného pásma. Z tohoto schématu musí být patrný vztah к ostatním vyústěním, k oknům, dveřím, otvorům apod. V dokumentaci musí být také popsány, vyznačeny nebo zdokumentovány sousední a protilehlé budovy.

Doporučený materiál komínového průduchu je plast, nerezová ocel, případně keramika. Hliníkové komínové výrobky nelze použít.

Nejmenší dovolený rozměr komínového průduchu přetlakového komína je 80 mm. Výrobce spotřebiče může doporučit i rozměr 60 mm, který musí být ověřen výpočtem.

Odvod kondenzátu může být, v souladu s technickou dokumentací výrobce, řešen přes spotřebič a následně kondenzátním potrubím přímo nebo přes neutralizační zařízení do kanalizace (viz. zákon 254/2001 Sb. v aktuálním znění, ČSN EN 12056-1, ČSN 75 6760). Odvod musí mít tlakovou ztrátu velikosti nejméně dvojnásobku maximálního přetlaku ve spalinové cestě.

Kouřovod musí mít sklon umožňující odtok kondenzátu (min.3° = cca 52 mm/m), nesmí spojovat více požárních úseků a nesmí procházet prostory, které nemohou být kontrolovány. Kouřovod musí být kontrolovatelný a čistitelný, opatřen kontrolními otvory v místech směrových změn a v blízkosti patního kolena.

Součástí spalinového hrdla spotřebiče nebo kouřovodu musí být tlakově těsné měřicí otvory.

Materiálová pravidla pro plastové odvody spalin od kondenzačních plynových kotlů upravuje zejména ČSN EN 14 471 Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami, v aktuálním znění. Důležité jsou zejména následující požadavky (označení by mělo být na každé komponentě – zajišťuje výrobce):

– teplotní třída – min. 120°C = T120
– tlaková třída – min. 200 Pa = P1
– odolnost vůči kondenzátu – pro mokrý provoz = W
– odolnost proti korozi – vyhovuje pro plyn = 1 nebo 2
– odolnost proti vyhoření sazí – není požadována = O
– bezpečná vzdálenost od hořlavých konstrukcí – dle výrobce systému = 00-50
– dále třída opláštění (U), třída reakce na oheň (E) a odolnost proti UV záření (LI/LE)

Standardní označení tedy např.: T120 P1 W 2 O00 LI E U1

Výše uvedené podmínky se mohou zdát komplikované a složité, nicméně pokud bude postupováno dle následujícího algoritmu s pomocí odborně způsobilých osob,  JE MOŽNO NÁVRH A REALIZACI FASÁDNÍHO VYÚSTĚNÍ PROVÉST RYCHLE A BEZPROBLÉMOVĚ.

Podle stavebního záměru lze vytipovat dvě základní situace:

– NOVOSTAVBA

1.-   je třeba zapracovat provedení vývodu spalin vodorovně skrze fasádu objektu do projektové dokumentace –  podmínkou je vyznačení ochranného pásma, výšky nad terénem, vazeb na okolní zástavbu a v technické zprávě zdůvodnění použití a popis likvidace kondenzátu
– zpracuje projektant projektové dokumentace
– náklady minimální

2.-   po odsouhlasení projektové dokumentace v rámci stavebního řízení lze provedení vývodu spalin vodorovně skrze fasádu objektu realizovat

3.-   před zprovozněním spotřebiče musí být zpracována revizní zpráva spalinové cesty
– zpracuje revizní technik spalinových cest
– náklady cca 1.000-2.000,- Kč

– REKONSTRUKCE (osazení do stávající stavby – vč. výměny spotřebiče)

1.-   je třeba zpracovat alespoň jednoduchý nákres provedení vývodu spalin vodorovně skrze fasádu objektu – podmínkou je vyznačení ochranného pásma, výšky nad terénem, vazeb na okolní zástavbu a v krátkém komentáři zdůvodnění použití (zdůvodnění musí být technické, tedy nikoliv „úspora nákladů, nejlevnější provedení“)
– zpracuje projektant, kominík, plynař, revizní technik, ale lze zvládnout i svépomocí, např. jednoduchým zakreslením a okótováním do fotografie objektu
– pomůcky pro stanovení ochranného pásma: Výpočet ochranného pásma, vazeb na okolní zástavbu xxxxx a minimální výšky nad terénem
– kondenzát lze odvádět skrze spotřebič a vypouštět do kanalizace samospádem nebo přečerpáváním (přečerpávací zařízení cca 3.500,- Kč)
– náklady při svépomocném zpracování zanedbatelné, při zpracování autorizovanou osobou do cca 5.000,- Kč

2.-   nákres provedení je třeba nechat odsouhlasit místně příslušným stavebním úřadem – ten může vyžadovat doplnění nebo upřesnění (např. vyjádření sousedů, nebo správce kanalizace), ale nebývá to obvyklé

3.-   po odsouhlasení stavebním úřadem lze provedení vývodu spalin vodorovně skrze fasádu objektu realizovat

4.-   před zprovozněním spotřebiče musí být zpracována revizní zpráva spalinové cesty
– zpracuje revizní technik spalinových cest
– náklady cca 1.000-2.000,- Kč
pomůcka pro zadání výpočtu – náklady cca 750,- Kč

POZOR – pokud je v rámci rekonstrukce nahrazován kotel 1. nebo 2.emisní třídy, lze na celou výměnu (včetně nákladů na projekt a revizi) čerpat finanční podporu z programu „Kotlíkové dotace“ – viz. Kotlíkové dotace 2019 

Video k aktuálnímu tématu kotlíkových dotací.

Expert Komínové asociace – APOKS se vyjadřuje ke kotlíkovým dotacím.