Označení komínu

Označení komínu má následující skladbu např.:


ČSN EN 1443 T600 N1 D 3 G 100
– pro keramické a šamotové komíny
ČSN EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50040 G 75 – pro ocelové nerezové komíny

Rozklíčování je velice jednoduché:

 

1.  Označení normy (ČSN EN …)

2.  Teplotní třída (Txxx)

označuje pro jakou maximální provozní teplotu je komín určen.

Doporučení:
– pro pevná paliva min. T450
– pro plyn min. T120

3.  Tlaková třída

(Nx/Px/Hx) označuje, jakým způsobem jsou odváděné spaliny od spotřebiče do volného ovzduší
N1, N2 jsou komíny, odvádějící spaliny přirozeným komínovým tahem
P1 a P2 jsou komíny přetlakové do přetlaku 200 Pa
H1 a H2 jsou komíny vysokopřetlakové do přetlaku 5000 Pa

Číslem je označeno umístění komínu v budově
1 jsou komíny interiérové
2 jsou komíny exteriérové (vedené po fasádě)

Doporučení:
– pro pevná paliva N1 (N2 pouze pro komíny vně domu)
– pro plyn s atmosférickým hořákem N1 (N2 pouze pro komíny vně domu)
– pro plyn s přetlakovým hořákem (TURBO) P1 (P2 pouze pro komíny vně domu)

4.  Odolnost proti působení kondenzátů spalin


D
značí suchý provoz, pro vyšší teplotou spalin
W značí mokrý provoz, při nižších teplotách spalin s trvalým kondenzátem

Doporučení:
– pro pevná paliva D nebo W
– pro plyn s atmosférickým hořákem D nebo W
– pro plyn s přetlakovým hořákem (TURBO) W

5.  Třída odolnosti proti korozi

obsahuje čísla 1, 2, 3 nebo u oceli Vm, V1, V2 nebo V3 a označení oceli.
1 spotřebiče na plynná paliva a kerosin
2 spotřebiče na plynná a kapalná paliva, dřevo pro otevřené topeniště
3 může odvádět spaliny od spotřebičů na plynná, kapalná i tuhá paliva
Vm necertifikováno (vychází se pouze z tloušťky materiálu)
V1, V2 a V3 certifikováno dle příslušné zkoušky (čísla nedopovídají výše uvedenému dělení)
– nejobecnější je V2
označení L50040 popisuje typ a tloušťku materiálu (je třeba se jím zabývat jen v kombinaci s Vm)

Doporučení:
– pro pevná paliva 3 – u oceli V2 nebo V3
– pro plyn 1 nebo 2 – u oceli V1 nebo V2
– pokud zvolíte ocelový komín s označením Vm, poraďte se s odborníkem a požadujte po dodavateli vždy písemné prohlášení o vhodnosti tohoto komínu pro Váš spotřebič

6.  Odolnost při vyhoření sazí a minimální vzdálenost od hořlavých materiálů


O
komíny, které nejsou odolné při vyhoření sazí
G komíny, které jsou odolné při vyhoření sazí
číslo znamená minimální vzdálenost od hořlavých materiálů v milimetrech

Doporučení:
– pro pevná paliva G 50 až 100
– pro plyn O 0 až 20

 

Partner Komínové asociace