Komín plynového kondenzačního kotle vedený vložkou stávajícího komínu nad střechu objektu

Jedním z programů APOKS je podpora instalace plynových kondenzačních kotlů v rámci „Kotlíkových dotací“.

Cílem APOKS je propagace náhrady nevyhovujících a neekologických kotlů s ručním dávkováním pevných paliv plynovými kondenzačními kotly.

Proč se vyplatí přejít v rámci Kotlíkových dotací na zemní plyn?

Praktickou otázkou jednoho ze způsobů provedení spalinové cesty se zabývá následující MANUÁL:

KOMÍN PLYNOVÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE VEDENÝ VLOŽKOU STÁVAJÍCÍHO KOMÍNU NAD STŘECHU OBJEKTU

Vyústění odtahu spalin vyvložkováním stávajícího nepoužívaného průduchu komínu je standardním a obvykle primárním řešením (alternativně lze pro odvod spalin nelze použít fasádní vyústění nebo venkovní fasádní komín). Obvykle se jedná o poměrně technicky bezproblémové řešení, které je současně, zejména u vyšších staveb, finančně nejvýhodnější. Výhodou je zejména fakt, že spalinová cesta (jako taková) již existuje a pomocí vložky se pouze v odvodu spalin upraví její dimenze a materiálová odolnost. Prostor mezi novou vložkou a původním komínovým průduchem lze v některých případech použít pro přívod spalovacího vzduchu. Jedná se o řešení, které je v České republice standardně používáno zejména při rekonstrukcích objektů nebo výměnách spotřebičů. Při dodržení podmínek daných ČSN je obecně legislativně plně podporovaným řešením

Jak tedy postupovat v případě, že zvažujete variantu odvodu spalin vyvložkováním stávajícího komínu?

Obecně musí být splněny dva základní okruhy podmínek, a to :

– podmínky LEGISLATIVNÍ

Legislativní pravidla pro komínové vložky upravuje vyhláška 268/2009 Sb. v aktuálním znění. Důležité jsou zejména následující články:

§8 Základní požadavky
(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:
c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí

§10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí
(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem
f) nedostatečného zneškodňování kouře,
h) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích

§24 Komíny a kouřovody
(2) Spaliny spotřebičů paliv se odvádí nad střechu budovy.
(4) Výška komína nad střechou budovy i ve vztahu k nejbližšímu okolí je dána normovými hodnotami.
(7) Ke komínům, které se kontrolují a čistí ústím průduchu komína, musí být zabezpečen trvalý přístup budovou, otvorem ve střeše, komínovou lávkou, popřípadě vnější přístupovou cestou, střešními stupni.

§38 Vytápění
(2) Odvod spalin, kondenzátu ze spalin a dalších škodlivin nesmí ohrožovat životní prostředí a zdraví osob nebo zvířat.

Lze tedy shrnout, že pro vložkování stávajícího komínu není nutné splnit jiné než STANDARDNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY a současně je toto řešení PLNĚ V SOULADU S LEGISLATIVNÍMI POŽADAVKY

– podmínky TECHNICKÉ

Technická pravidla pro komínové vložky upravuje zejména ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, v aktuálním znění. Důležité jsou zejména následující požadavky:

Doporučený materiál komínového průduchu je plast, nerezová ocel, případně keramika. Hliníkové komínové výrobky nelze použít.

U přetlakových komínů může být odklon od svislice až 45°.

Nejmenší dovolený rozměr komínového průduchu přetlakového komína je 80 mm. Výrobce spotřebiče může doporučit i rozměr 60 mm, který musí být ověřen výpočtem.

U přetlakových komínů není požadována minimální účinná výška a kouřovod lze do komínového průduchu napojit patním kolenem. V tom případě není požadována ani žádná neúčinná výška.

Odvod kondenzátu může být, v souladu s technickou dokumentací výrobce, řešen přes spotřebič a následně kondenzátním potrubím přímo nebo přes neutralizační zařízení do kanalizace (viz. zákon 254/2001 Sb. v aktuálním znění, ČSN EN 12056-1, ČSN 75 6760). Odvod musí mít tlakovou ztrátu velikosti nejméně dvojnásobku maximálního přetlaku ve spalinové cestě.

Výška vyústění musí být minimálně 0,5 m nad rovinu šikmé střechy, nebo nad atiku střechy rovné. Spotřebič musí být schopen zajistit přetlak na ústí min. 25 Pa. V případě překážky (sousední budova, nástavba, skála apod.) je minimální výška 0,5 m nad větrným úhlem překážky (10°).

Kouřovod musí mít sklon umožňující odtok kondenzátu (min.3° = cca 52 mm/m), nesmí spojovat více požárních úseků a nesmí procházet prostory, které nemohou být kontrolovány. Kouřovod musí být kontrolovatelný a čistitelný, opatřen kontrolními otvory v místech směrových změn a v blízkosti patního kolena.

Součástí spalinového hrdla spotřebiče nebo kouřovodu musí být tlakově těsné měřicí otvory.

Přívod spalovacího vzduchu musí být řešen tak, aby nedocházelo k nasávání spalin z okolních komínů.

Materiálová pravidla pro odvody spalin od kondenzačních plynových kotlů upravuje zejména ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky, v aktuálním znění. Důležité jsou zejména následující požadavky (označení by mělo být na každé komponentě – zajišťuje výrobce):
– teplotní třída – min. 120°C = T120
– tlaková třída – min. 200 Pa = P1
– odolnost vůči kondenzátu – pro mokrý provoz = W
– odolnost proti korozi – vyhovuje pro plyn = 1 nebo 2
– odolnost proti vyhoření sazí – není požadována = O
– bezpečná vzdálenost od hořlavých konstrukcí – dle výrobce systému = 00-50

Standardní označení tedy např.: T120 P1 W 2 O00

Základními problémy při vložkování je přívod spalovacího vzduchu a udržení dostatečné teploty spalin v ústí komínu. Pro přívod vzduchu lze obecně použít meziprostor mezi novou vložkou a původním průduchem. Při tomto provedení je jednak nutno dodržet základní rozměrový poměr mezi vložkou a komínem (80/125-cca140mm, resp.60/100-cca120mm) a jednak maximální výšku (obvykle cca 10-20 m). Původní komínový průduch je potom nad střechou otevřen, ale musí být chráněn proti vnikání vlhkosti ze srážek. Pokud je velikost původního průduchu velká, je třeba posuzovat spalinovou cestu i z hlediska dodržení min.teploty spalin na ústí. Nesplnění této podmínky může vést k zamrzání spalin, a tím k nefunkčnosti spalinové cesty. Výhodnější variantou se proto ukazuje použití děleného odkouření, kdy přívod vzduchu je řešen nejkratší cestou samostatnou trubkou z fasády objektu. Ústí vložkovaného komína pak může být kolem vložky uzavřeno. Vzhledem k výše uvedenému lze doporučit provedení normovaného výpočtu spalinové cesty dle ČSN EN 13384-1 již ve fázi návrhu nebo projektu.

Výše uvedené podmínky nepředstavují reálný problém, a to zejména pokud bude postupováno dle následujícího algoritmu s pomocí odborně způsobilých osob. Potom jE MOŽNO NÁVRH A REALIZACI VLOŽKOVANÉHO KOMÍNU PROVÉST RYCHLE A BEZPROBLÉMOVĚ.

Vložkování stávajícího komínu se standardně používá pouze při rekonstrukcích nebo výměnách spotřebičů:

REKONSTRUKCE (osazení do stávající stavby – vč. výměny spotřebiče) 

1.-   je třeba potvrdit, že stávající komín není používán, tedy že do něj není připojen žádný spotřebič, není využíván pro přívod nebo odvod vzduchu (ventilátor, digestoř,..), ani např. pro vedení inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektro,…), a že jeho vložkvání je technicky proveditelné – důležité zejména u bytových domů
– u rodinných domů s jedním vlastníkem formalita svépomocí
– u bytových domů nutná podmínka – lze doporučit zpracování protokolu odbornou osobou (kominík) – náklady cca 1.500,- Kč

2.-   je třeba provést vyčištění komínového průduchu a posouzení jeho stavebně technického stavu – stávající komínové těleso plní po vyvložkování funkci vnějšího pláště, který musí zajistit minimálně celkovou stabilitu, ale někdy i přívod spalovacího vzduchu – v této fázi je vhodné provedení výpočtu spalinové cesty
– provede odborně způsobilá osoba (kominík, revizní technik spalinových cest) – vyčištění a posouzení lze spojit s bodem 1.
pomůcka pro zadání výpočtu – náklady cca 750,- Kč

3.-   je třeba zpracovat alespoň jednoduchý popis provedení vložkování stávajícího komínu
– zpracuje projektant, kominík, plynař, revizní technik, ale lze zvládnout i svépomocí, např. jednoduchým popisem záměru
– pomůcky pro stanovení minimální výšky nad střechou
– kondenzát lze odvádět skrze spotřebič a vypouštět do kanalizace samospádem nebo přečerpáváním (přečerpávací zařízení cca 3.500,- Kč)
– náklady při svépomocném zpracování zanedbatelné, při zpracování autorizovanou osobou do cca 5.000,- Kč 

4.-   popis provedení je výhodné nechat u objektů s více vlastníky odsouhlasit všemi vlastníky BJ, případně odsouhlasit místně příslušným stavebním úřadem – ten může vyžadovat doplnění nebo upřesnění (např. vyjádření sousedů, společenstva vlastníků nebo správce kanalizace), ale nebývá to obvyklé

5.-   po odsouhlasení spoluvlastníky, případně stavebním úřadem lze vložkování komínu realizovat

6.-   před zprovozněním spotřebiče musí být zpracována revizní zpráva spalinové cesty
– zpracuje revizní technik spalinových cest
– náklady cca 1.000-2.000,- Kč
pomůcka pro zadání výpočtu – náklady cca 750,- Kč

POZOR – pokud je v rámci rekonstrukce nahrazován kotel 1. nebo 2.emisní třídy, lze na celou výměnu (včetně nákladů na projekt a revizi) čerpat finanční podporu z programu „Kotlíkové dotace“ – viz. Kotlíkové dotace 2019 

Video k aktuálnímu tématu kotlíkových dotací.

Expert Komínové asociace – APOKS se vyjadřuje ke kotlíkovým dotacím.