Laboratorní měření

19. a 20.10. LABORATORNÍ TEPLOTNÍ ZKOUŠKA – PROSTUP KOMÍNU STROPNÍ KONSTRUKCÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná zpráva z laboratorní zkoušky včetně komentovaných výsledků je ke stažení zde: Závěrečná zpráva

Zpráva obsahuje celkový rozbor problematiky včetně popisu laboratorního měření a komentovaných výsledků.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Začleňování komínů do dřevostaveb, pasivních domů či energeticky úsporných staveb se stává stále aktuálnějším tématem. Jak řešit průchody komínů hořlavými konstrukcemi, izolovanými střešními a stropními konstrukcemi, tak, aby byla spalinová cesta funkční a bezpečná, to jsou otázky, které vyvolávají oprávněný zájem u odborné i laické veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že společnost MESSY s.r.o. se dlouhodobě zabývá návrhy i praktickým řešením začleňování komínů do výše uvedených typů staveb, zrodila se v roce 2016 myšlenka, provést laboratorní měření, při kterém bude zaznamenáván průběh teplot v místech průchodu komínu izolovanou stropní nebo střešní konstrukcí.

Od počátku projektu byl kladen důraz na profesionální provedení samotného měření i na spolehlivost a objektivnost naměřených hodnot, a proto bylo rozhodnuto uskutečnit tento specializovaný projekt ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze. Vedoucím projektu je Bc. Walter Sodomka a odborný dohled nad projektem má Ing. Marek Pokorný, Ph.D. Projekt se uskutečňuje za podpory a dotace Středočeského inovačního centra.

Akce, která se konala 19. a 20. října 2017, pod záštitou společnosti MESSY s.r.o., Komínové asociace – APOKS a Raab Gruppe, se celkem zúčastnilo 50 odborníků z řad projektantů, zástupců stavebních firem, Hasičského záchranného sboru, kominíků, techniků požární bezpečnosti atd. V průběhu dvoudenního měření byl pro účastníky měření připraven doprovodný program, zahrnující přednášky k dané tématice, návštěvu samotné teplotní zkoušky v požární laboratoři a na závěr i exkurzi objektu ČVUT UCEEB. Každý z posluchačů obdržel sborník obsahující články k jednotlivým přednáškám společně s dalšími články vztahujícími se k předmětné tématice. Do sborníku přispěl svým článkem o dřevostavbách i předseda Asociace dodavatelů montovaných domů – ADMD, Ing. Vratislav Blaha, CSc.

V úvodu konference vystoupil pan Thomas Mauritz a krátce představil německou společnost Raab Gruppe, která je předním evropským výrobcem nerezových komínů RAAB, komínových doplňků Kutzner+Weber a teplovodních výměníků NET. Společnost Raab Gruppe začala dodávat nerezové komíny a další produkty na český trh v roce 2015 prostřednictvím výhradního dovozce, firmy MESSY s.r.o. Skupina Raab Gruppe se stala hlavním partnerem projektu a pro účely teplotní zkoušky poskytla několik vzorků třívrstvých nerezových komínů RAAB, typu DW-T600N1DV3L50050G60.

To, že se v moderních stavbách, jeví problematika začleňování komínů, resp. spalinových cest, do celkové konstrukce jako jeden z klíčových parametrů, zdůraznil na začátku své přednášky Ing. Waltr Sodomka, soudní znalec z oboru komíny, kominictví a odborný garant projektu. Ve své přednášce dále poukázal na to, že na komíny jsou kladeny zcela nové a mnohem intenzivnější požadavky, než tomu bylo dříve a v tomto směru je třeba zdůraznit a uvědomit si, že tato problematika se týká obecně všech typů komínů, bez ohledu na druh materiálu, ze kterého je komínová konstrukce vyrobena. Prováděná teplotní zkouška ověřuje zcela konkrétní řešení (konkrétní komín, konkrétní izolace, konkrétní rozměry atd.). Ing. Sodomka rovněž zmínil překážky a nesystémovost týkající se návrhů a provedení spalinových cest z pohledu české legislativy. V závěru své přednášky vysvětlil pravidla, kterými je doporučeno se řídit při návrhu prostupu komínů izolovanou konstrukcí.

Vedoucí projektu, Bc. Walter Sodomka, krátce představil Komínovou asociaci APOKS, jejímž je ředitelem a pokračoval vyčerpávajícími informacemi týkajícími se příprav a průběhu teplotní zkoušky. Ve své přednášce vysvětlil, že tento projekt řeší problém prostupu tepla v izolačních materiálech při provozu spalinové cesty a cílem projektu je upozornit na problematické aspekty a navrhnout vhodné řešení, jak komíny do moderních objektů začlenit. Ve své prezentaci názorně popsal sestavu spalinové cesty a vzorku stropní konstrukce včetně umístění jednotlivých měřících bodů teplot (termočlánků) v komínu, kouřovodu, ve stropní konstrukci a jejich vzdálenosti od povrchu komínu, resp. hořlavých konstrukcí. Během dvou dnů probíhaly dva typy měření. Ve čtvrtek bylo měření prováděno na sestavě třívrstvého nerezového komínu RAAB DW procházejícího izolovanou stropní konstrukcí, v pátek byl třívrstvý nerezový komín RAAB DW umístěn v izolační šachtě SAVE ENERGY 50. Aby se eliminovaly výkyvy teplot v průběhu měření, topilo se v kamnech propanovým pískovým hořákem s elektronicky řízeným výkonem (cca 5-15 kW). Bc. Walter Sodomka byl schopen v průběhu svých přednášek poskytnout účastníkům i průběžné výsledky z měření. Po ukončení odborných přednášek se pozvaní odborníci mohli podívat přímo do požární laboratoře ČVUT UCEEB, kde probíhala teplotní zkouška na spalinové cestě, skládají se ze třívrstvého nerezového komínu RAAB DW o vnitřním průměru 150 mm, zapojeného ocelovým kouřovodem do krbových kamen, které poskytla pro účely teplotní zkoušky společnost Romotop. Komín procházel vzorkem izolované střešní konstrukce, ve které byl připevněn dřevěný hranol ve vzdálenosti 75 mm od vnějšího povrchu komínu. Povrchová teplota hranolu byla měřena dvěma termočlánky. Při pátečním měření byla do vzorku stropní konstrukce přidána izolační šachta SAVE ENERGY 50, kterou procházel komín RAAB DW.

V závěru celého programu vystoupili Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D. a Ing. Marek Pokorný, Ph.D., kteří v rámci své prezentace sdělili posluchačům základní informace týkající se Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Účastníci si pak mohli prohlédnout budovu a prostory ČVUT UCEEB a podívat se do celé řady zajímavých laboratoří. Celá exkurze ČVUT UCEEB byla doplněna kvalitní, odbornou a poutavou komentovanou prohlídkou.

Všichni zúčastnění se shodli, že tento projekt je velkým přínosem, současně vyvstaly další otázky a témata vhodná k bližšímu výzkumu a je proto potřeba v této činnosti pokračovat, jak shrnul v závěru svého vystoupení vedoucí projektu Bc. Walter Sodomka

Výsledky měření budou po jejich zpracování a vyhodnocení k dispozici na webu www.kominy-komin.cz.
Zprávu vypracovala: Veronika Buková – MESSY s.r.o.

01 – příprava – osazení kamen Romotop

02 – příprava – vzorek stropní konstrukce

03 – příprava – průchod komínu + HOT SHOT

04 – příprava – průchod komínu + šachta SAVE ENERGY 50

05 – příprava – hranol + výplň minerální izolací

06 – příprava – minerální izolace

07 – příprava – zaklopení stropní konstrukce

08 – příprava – umístění termočlánků

09 – příprava – osazení průtokoměru

10 – příprava – topení pomocí propanového pískového hořáku

11 – příprava – záznam naměřených hodnot

12 – budova ČVUT UCEEB

13 – přednášky – příprava

14 – přednášky – vzorky komínů RAAB

15 – přednášky – 20-10-17

16 – přednášky – 20-10-17 – Bc. Walter Sodomka

17 – měření 1 – celkový pohled na spalinovou cestu

18 – měření 1 – detail T- kusu + termočlánky na kouřovodu a pod stropní konstrukcí

19 – měření 1 – návštěva požární laboratoře

20 – měření 1 – snímání termokamerou

21 – měření 1 – stropní konstrukce

22 – měření 2 – soustava termočnánků

23 – měření 2 – detail zapojení spotřebiče

24 – měření 2 – příprava topení dřevem

25 – měření 2 – topení dřevem

26 – přednášky – 20-10-17 – Ing. Waltr Sodomka – MESSY

27 – přednášky – 20-10-17 – Bc. Walter Sodomka – MESSY

28 – přednášky – 20-10-17 – Thomas Mauritz – RaabGruppe

29 – přednášky – 20-10-17

30 – přednášky – 20-10-17 – Ing. Antonín Lupíšek Ph.D. – ČVUT UCEEB

11.10. 2017 Kontrolní měření zkušební sestavy

Umístění termočlánků v minerální vatě

Zaznamenávání výsledků

Měřená sestava

 

 

 

 

 

Připojení průtokoměru

Kabeláž termočlánků

 

 

 

 

 

 

 

Vzorek měřené sestavy

 9.10. 2017 Příprava laboratorního měření v Univerzitním centru energeticky efektivních budov

V pondělí 9.10. byl v UCEEBu v Buštěhradě nainstalována zkušební sestava, na které budou provedena měření.
Sestava se skládá z komínového tělesa RAAB DW DN 150 (sběrný díl, dva metrové díly, připojovací T-kus, komínová zděř, uslepení otevřené), kouřovodu (0,5 m DN 150, koleno 90°), krbová kamna Romotop a vzorek střešní konstrukce (minerální vata Isover UNI, výška 0,3 m). 

11.10. budou osazeny měřící termočlánky a bude provedeno testovací měření, které potvrdí funkčnost a připravenost všech přístrojů (termočlánky, termokamera, teploměry, analyzátor spalin, průtokoměr a další)

Připojení spotřebiče na spalinovou cestu

Prostup komínu střešní konstrukcí

   

Komín prostupující izolovanou střešní konstrukcí

Vzduchotěsný prostup komínu za pomoci těsnění pro blower door test HOTSHOT

Napojení kouřovodu a detail prostupu

Krbová kamna Stromboli připojená na spalinovou cestu. Kamna pro laboratorní měření poskytla firma Romotop