Online výpočty

1) Výpočet výšky a průměru komínu

Dle současné legislativy (např. vyhláška 268/2006 Sb., nebo zákon 133/1985 Sb. v akt. znění) je povinnost stavebníka (majitele nemovitosti) zajistit před zprovozněním spotřebiče revizní zprávu spalinové cesty, jejíž součástí musí být i normovaný výpočet dle EN 13 384. Níže uvedený výpočet tuto povinnost v žádném případě nenahrazuje, ale dává jakýsi kvalifikovaný odhad minimální účinné výšky komínu a jeho maximální dimenze.

Následující výpočet umožňuje vypočítat minimální účinnou výšku komínu a maximální průměr komínu pro komíny s přirozeným tahem (spotřebiče bez ventilátoru)

K výpočtu si připravte technický list od spotřebiče (krbová kamna, krbová vložka, kamna …), který budete chtít na komín připojit. Pro výpočet budete potřebovat teplotu spalin [°C], minimální požadovaný tah komínu předepsaný výrobcem spotřebiče [Pa] a hmotnostní průtok spalin udávaný výrobcem spotřebiče [g/s] (POZOR – věnujte zvýšenou pozornost jednotkám). Dále musíme doplnit tlakové ztráty, které jsou způsobeny vedením přívodu vzduchu, spotřebičem, kouřovodem i komínem. Celkový výpočet ztrát je poměrně složitý a v principu vyžaduje výpočet softwarem. Pro zjednodušení lze u obvyklých domovních spotřebičů (kamna, kotle, krby, vložky) s horizontálním přívodem spalovacího vzduchu z exteriéru počítat s hodnotou 4-8 Pa. Při vertikálním přívodu je nutné tlakovou ztrátu navýšit přibližně ještě o 1 Pa na 1 m vertikální délky přívodu vzduchu.

 

POZOR: vzhledem k tomu, že je ve výpočtu počítáno s minimální normovou rychlostí spalin, tak výsledný spočítaný průměr je maximální možný. V případě, že tímto orientačním výpočtem vyjde dimenze menší než je spalinové hrdlo spotřebiče nebo menší než 140 mm pro pevná paliva (kusové dřevo, uhlí), je spalinová cesta legislativně NEVYHOVUJÍCÍ. V tomto případě je nutné volit průměr komínu roven větší z těchto dvou hodnot (spalinové hrdlo nebo DN 140) a provést kompletní normovaný výpočet dle ČSN EN 13 384. Pokud ani tento výpočet nevyjde, nelze daný spotřebič připojit.
POZOR: výsledná účinná výška komínu, je minimální možná. Optimální je tedy počítat s výškou větší než spočtená hodnota. 

Pro kontrolu, či více informací použijte Vzorový výpočet včetně popisu a reálných hodnot.
Pro normové výpočty se na nás obraťte ZDE: Normované výpočty spalinových cest.


2) Výpočet minimální výšky komínu s přirozeným tahem vůči hřebenu střechy

Máte střechu se sklonem větším než 20° a potřebujete vědět jak vysoký musí být Váš komín nad střechou? Při vzdálenosti komínu menší než 200 cm od hřebene střechy musí být ústí komínu vždy minimálně 65 cm nad hřeben střechy. 

Pokud je však komín ve vzdálenosti větší než 200 cm od hřebene šikmé střechy se sklonem větším nežli 20° platí pravidlo, že se počítá výška 65 cm nad větrný úhel 10° oproti vodorovné rovině hřebenu této střechy. 

Výšku komínu vůči hřebeni si můžete jednoduše spočítat ve výpočetním formuláři níže. Do prvního políčka a = napište vzdálenost komínu od hřebene. Výško komínu vůči hřebeni se Vám zobrazí o políčko níže b = . Tato hodnota říká minimální výšku nad hřebenem (+) respektive pod hřebenem (-), ve které se musí nacházet ústí komínu.

 


3) Výpočet minimální výšky komínu s přirozeným tahem nad střechou

Dále si můžete vypočítat výšku komínu nad střechou ( c = ).
K výpočtu výšky komínu nad střechou stačí vzdálenost a sklon střechy.

V případě, kdy sklon střechy je menší než 20°, je minimální výška komínu nad rovinou střechy (atiky) 1 m, bez ohledu na vzdálenost od hřebene střechy. (Tento výpočet nezohledňuje překážky.)


4) Výpočet ochranného pásma u vyústění spalin u plynových spotřebičů v provedení C do jmenovitého výkonu 24 kW

Odvod spalin do ovzduší skrze venkovní stěnu lze navrhnout pouze v technicky odůvodněných případech. Týká se pouze spotřebičů v provedení C nebo B33, u jichž je zabezpečeno, že spaliny nemohou při provozu spotřebiče proniknout zpět do místnosti, ve které je spotřebič instalován.

Podmínky pro realizaci komínu komínu plynového kondenzačního kotle vyústěného na fasádu ZDE.

Přípustné vzdálenosti od otvorů (oken, balkonových dveří,…) a způsob vytvoření ochranného pásma je patrný z následujícího výpočtu.

Výpočet vychází z jmenovitého výkonu spotřebiče. Pro výpočet zadejte tento výkon do kolonky níže.


5) Výpočet dilatace komínových vložek

   
Níže uvedený výpočet umožňuje vypočítat délku dilatace komínových vložek v závislosti na jejich délce a typu materiálu. Dilatace změna rozměrů (délky) materiálu, je závislá na teplotě spalin. Jako teplotu spalin zvolte průměrnou provozní teplotu (maximálně 200 °C)


Veškeré výpočty jsou orientační a APOKS nenese zodpovědnost za jejich správnost, či případné použití. Pro normové výpočty se na nás obraťte ZDE: Normované výpočty spalinových cest.