Slovník pojmů

Slovník pojmů, termínů a definic čerpá z norem
EN 1443, ČSN 73 4201 a ČSN EN 15287-1+A1 a TPG 704 01

„Použité normy ČSN jsou citovány se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.“
Kompletní postupy dle použitých ČSN jsou dostupné v Informačním centru ÚNMZ, nebo prostřednictvím ČSN Online ( csnonlinefirmy.unmz.cz či csnonline.unmz.cz ).

B
– bezpečná vzdálenost od hořlavých konstrukcí

C
– čistící otvor
dle ČSN 73 4201 konstrukční díl komína nebo kouřovodu spotřebičů na kapalná nebo plynná paliva, umožňující jejich čištění a vypalování
U jednovrstvých zděných komínů jsou vymetací, vybírací a čistící otvory vytvořeny při vyzdívání komínového pláště

D
– deflektor
dle ČSN 73 4230 šikmý nebo vodorovný konstrukční prvek ohniště umístěný v jeho vrchní části, který optimalizuje spalovací proces

E
– externí přívod vzduchu
dle ČSN 73 4230 způsob přivedení vzduchu do ohniště z prostoru mimo místnosti s krbem

F
– flexi/ohebná komínová vložka
dle EN 15287-1+A1 ohebná roura s jedno nebo vícevrstvou konstrukcí, která může být ohnuta bez následků trvalé deformace

I
– individuální komín
dle EN 1443 komín, který je sestaven nebo postaven na staveništi s použitím kombinace kompatibilních dílů, které mohou pocházet od jednoho nebo více výrobců ( odpovědnost za výrobek individuální komín jako celek přebírá dodavatel stavby nebo montáže)

J
– jednovrstvý komín
dle EN 1443 komín, jehož konstrukci tvoří komínová vložka (stěna)
– jmenovitá provozní teplota
dle EN 1443 průměrná teplota spalin dosažená během zkoušky jmenovitého výkonu pro oblast nejvyšších teplot

K
– kapalinový výměník
dle ČSN 73 4230 zařízení určené pro převod tepelné energie uvolňované spalováním paliva nebo její části do teplé vody nebo do teplonosné látky pro tepelnou soustavu
– komín
dle EN 1443 jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy
– komínový nástavec
dle EN 1443 konstrukční díl osazený na ústí komínu
– komín odolný na vyhoření sazí
dle EN 1443 komín, který vyhoví stanovené zkoušce odolnosti při vyhoření sazí
– komínový plášť
dle EN 1443 vnější část konstrukce komínu, který přichází do styku s přilehlým nebo vnějším okolí nebo se nachází pod vnějším obkladem či opláštěním
– komínový průduch
dle ČSN 73 4201 dutina v komínové vložce (nebo dutina ohraničená stěnou komínového průduchu) určená k odvodu spalin do volného ovzduší
– komín s přirozeným tahem
dle EN 1443 komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky nižší než vně
– komín s umělým tahem
dle ČSN 73 4201 komín, v jehož průduchu se během provozu spotřebiče vytváří podtlak působením ventilátoru v ústí komína
– komínová hlava
dle ČSN 73 4201 nejvýše položená ukončovací část konstrukce komínu
– komínová klapka
dle ČSN 73 4201 zařízení k částečnému, nebo úplnému uzavření spalinové cesty
– komínová vložka
dle EN 1443 konstrukční prvek komínu složený z konstrukčních dílů, jehož vnitřní povrch přichází do styku se spalinami
– kontrola (komínu)
– kontrolní otvor
dle ČSN 73 4201 konstrukční díl kouřovodu komína, umožňující jejich kontrolu a čištění
– kouřovod
dle EN 1443 konstrukční díl nebo díly určené pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem
– kondenzace
skupenská přeměna, při které se plyn mění na kapalinu
– kondenzát
dle EN 1443 kapaliny, které vznikají při teplotě spalin shodné s rosným bodem vodní páry nebo nižší
– krbová vložka
dle ČSN 73 4230 průmyslově vyráběné uzavíratelné ohniště
– krycí deska
dle ČSN 73 4201 konstrukční díl nebo staveništní prefabrikát, který slouží k ochraně komínové hlavy před povětrnostními podmínkami a účinky spalin
U vícevrstvých kovových komínů je krycí deskou kovové překrytí mezery mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm nebo opláštěním.

L
– lapač jisker
dle ČSN 73 4201 zařízení na ústí komína pro spotřebiče na pevná paliva, které omezuje unikání jisker z komínového průduchu

M
– mokrý provoz
dle EN 1443 provoz komínu za běžných podmínek, kdy teplota vnitřního povrchu komínové vložky (stěny) je shodná s rosným bodem vodní páry nebo nižší
– měřící otvor
dle ČSN 73 4201 konstrukční díl kouřovodu nebo komína sloužící pro možnost odběru plynných vzorků spalin – vstup pro sondu měřícího přístroje

N
– neúčinná výška komínového průduchu
dle ČSN 73 4201 rozdíl výšek mezi osou sopouchu a půdicí komínového průduchu
– nevětraný prostor
dle TPG 704 01 bez stálé výměny vzduchu, a to i když je propojen s dalším nevětraným nebo nepřímo větratelným prostorem


O
– obklad
dle EN 1443 dodatečná nenosná vnější vrstva pokrývající komín za účelem jeho ochrany proti přenosu tepla, proti atmosferickým vlivům nebo pro dekorativní účely
– oddělená vzducho/spalinová sestava
dle ČSN 73 4201 sestava odděleného přívodu spalovacího vzduchu z venkovního prostředí do spotřebiče a odvodu spalin ze spotřebiče do venkovního ovzduší, v uspořádání vedle sebe, nikoliv v soustředném provedení
– opláštění
dle EN 1443 vrstva pokrývající komín, která v případě požáru vede ke zvýšení bezpečnosti a dodatečně může zvýšit tepelný odpor
– otevřený spotřebič
dle ČSN 73 4201 (v provedení B) spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z prostoru v němž je umístěn a spaliny jsou odváděny do volného ovzduší

P
– patní koleno
dle ČSN 73 4201 tvarovka, kterou je možno připojit kouřovod do komínového průduchu přetlakového komína
– přerušovač tahu
dle ČSN 73 4201 zařízení umístěné za spalovací proces spotřebiče, který zajišťuje udržení kvality spalování ve stanoveném limitu a udržuje stabilní spalování bez působení přetlaku nebo podtlaku
– přetlakový komín
dle EN 1443 komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky vyšší, než vně
– přívodní vzduchový průduch
dle ČSN 73 4201 samostatný nebo společný průduch pro přívod vzduchu k uzavřeným spotřebičům vedený od místa nasávání až do uzavřeného spotřebiče
Vzduchový průduch může být v soustředném uspořádání s odvodem spali, nebo v uspořádání vedle sebe s odvodem spalin
U přetlakových komínů může sloužit vzduchový průduch v soustředném uspořádání také pro odvětrání spalin v případě netěsnosti komínové vložky, obdobně jako zadní větrák
– požární odolnost komínu
dle EN 1443 schopnost komínu zabránit vznícení hořlavých látek vyskytujících se v jeho blízkosti a přenesení ohně do přilehlých částí budov
– půdice
dle ČSN 73 4201 nejnižší místo komínového průduchu, společného sběrače, otvorů (vybíracího, vymetacího, čistícího, kontrolního a sopouchu) a komínového pláště

R
– rosný bod
teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami. Pokud teplota klesne pod tento bod, nastává kondenzace.
– revize (komínu)

S
– sopouch
dle EN 1443 otvor v komínové tvarovce sloužící k propojení průduchu kouřovodu a komínového průduchu
– soustředná vzducho/spalinová sestava
dle ČSN 73 4201 sestava přívodu spalovacího vzduchu z venkovního prostředí do spotřebiče a odvodu spalin ze spotřebiče do venkovního ovzduší v soustředném provedení
– spaliny
dle EN 1443 látky vznikající při hoření paliv (plynné, kapalné nebo pevné částice)
– spalinová cesta
dle EN 1443 dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší
– spalinové hrdlo
dle ČSN 73 4201 součást spotřebiče určená k jeho připojení na kouřovod
– spalinový výměník
dle ČSN 73 4230 zařízení využívající tepla spalin ke zvýšení celkové účinnosti topidla
– spotřebič paliv
dle EN 1443 zařízení pro výrobu tepla, ve kterém vznikají spaliny, které musí být odvedeny do venkovního ovzduší
– suchý provoz
dle EN 1443 provoz komínu za běžných podmínek, kdy teplota vnitřního povrchu komínové vložky (stěny) je vyšší než rosný bod páry
– svislý kouřovod s funkcí komína
dle ČSN 73 4201 kouřovod osazený na spalinovém hrdle spotřebiče (se svislou osou) určený k přímému odvodu spalin do volného ovzduší nad střechou budovy
– systémový komín
dle EN 1443 komín, který je sestaven s použitím kompatibilních dílů, nakoupených nebo zajištěných jedním výrobcem, který přebírá odpovědnost za výrobek systémový komín jako celek

T
– T-kus
dle EN 15287-1+A1 komínová tvarovka sloužící k napojení kouřovodu do komína pod úhlem
– tepelný odpor komínu
dle EN 1443 odpor vrstvy nebo vrstev komínu proti prostupu tepla
– teplovzdušný rozvod
dle ČSN 73 4230 funkční část určená pro rozvod teplého vzduchu do vytápěných prostor
– tlaková ztráta v komíně
dle EN 1443 tlaková ztráta ve spalinové cestě v závislosti na teplotě a rychlosti proudění spalin při průchodu komínem

U
– účinná výška komínového průduchu
dle ČSN 73 4201 rozdíl výšek mezi osou sopouchu a ústím komína
– účinná výška kouřovodu
dle ČSN 73 4201 rozdíl výšek mezi vodorovnou osou spalinového hrdla spotřebiče a osou sopouchu komína; v případě spalinového hrdla se svislou osou je to rozdíl výšek mezi horní hranou spalinového hrdla a osou sopouchu
– ústí komína
dle ČSN 73 4201 místo, ve kterém spaliny opouštějí komínový průduch, popř, průduch komínového nástavce a vstupují do volného ovzduší
– uzavřený spotřebič
dle ČSN 73 4201 ( v provedení C) spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru nebo ze vzduchového průduchu; spaliny jsou odváděny do volného ovzduší

V
– větraný prostor
dle TPG 704 01 prostor s výměnou vzduchu
– trvale větraný prostor = výměna vzduchu zajištěna spojením s venkovním prostorem neuzavíratelnými otvory
– přímo větratelný prostor = výměnu vzduchu lze zajistit otevřením oken nebo dveří spojených s venkovním prostorem, případně nuceným větráním.
– nepřímo větratelný prostor = výměnu vzduchu lze zajistit přes sousedící trvale větraný nebo přímo větratelný prostor, a to neuzavíratelně i uzavíratelně.
– vícevrstvý komín
dle EN 1443 komín, jehož konstrukce se skládá z komínové vložky a alespoň jedné další vrstvy
– vložkování komínu
dle EN 1443 dodatečná instalace komínové vložky do komínu nebo její náhrada
– vyhoření sazí
dle EN 1443 vznícení zápalných zbytků usazených ve vnitřní stěně komínu
– výhřevnost
je vlastnost paliva, která udává, kolik energie se uvolní úplným spálením jedné jednotky (obvykle 1 kg látky)
– vymetací otvor
dle ČSN 73 4201 konstrukční díl komína pro spotřebiče na kapalná nebo pevná paliva, umožňující jejich vymetání a čištění z půdního prostoru nebo ze střechy
– vytápěný prostor
dle ČSN 73 4230 prostor, ve kterém je umístěné topidlo a/nebo do kterého je teplo z topidla předáváno

 

Partner Komínové asociace