Komín plynového kondenzačního kotle vedený vně stavby po fasádě

Jedním z programů APOKS je podpora instalace plynových kondenzačních kotlů v rámci „Kotlíkových dotací“.

Cílem APOKS je propagace náhrady nevyhovujících a neekologických kotlů s ručním dávkováním pevných paliv plynovými kondenzačními kotly.

Proč se vyplatí přejít v rámci Kotlíkových dotací na zemní plyn?

Praktickou otázkou jednoho ze způsobů provedení spalinové cesty se zabývá následující MANUÁL:

KOMÍN PLYNOVÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE VEDENÝ VNĚ STAVBY PO FASÁDĚ (VE SVĚTLÍKU) NAD STŘECHU OBJEKTU

Vyústění odtahu spalin skrze obvodovou stěnu a následné provedení fasádního izolovaného komínu nad střechu objektu je obvyklým řešením v případě, že pro odvod spalin není možno použít stávající komín (po převložkování), ani nelze použít fasádní vyústění. U bytových domů se toto řešení často používá při umisťování komínů do světlíkových a větracích šachet. Obvykle se jedná o poměrně technicky bezproblémové řešení, které je ovšem, zejména u vyšších staveb poněkud finančně náročnější. Výhodné je zejména u nízkopodlažních rodinných nebo bytových domů, i když často je jedinou variantou i pro vícepodlažní bytové domy. Jedná se o řešení, které je v České republice standardně používáno zejména při rekonstrukcích objektů nebo výměnách spotřebičů. Při dodržení podmínek daných ČSN je obecně legislativně plně podporovaným řešením.

Jak tedy postupovat v případě, že zvažujete variantu odvodu spalin kondenzačního kotle fasádním (světlíkovým) komínem?

Obecně musí být splněny dva základní okruhy podmínek, a to :

– podmínky LEGISLATIVNÍ

Legislativní pravidla pro fasádní komíny upravuje vyhláška 268/2009 Sb. v aktuálním znění. Důležité jsou zejména následující články:

§ 8 Základní požadavky
(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:
c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

§ 10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí
(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem
f) nedostatečného zneškodňování kouře,
h) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích

§ 12
(3) Do světlíkové nebo větrací šachty lze zaústit pouze větrání místností stejného charakteru v celé výšce šachty, šachtou nesmí být odváděny spaliny od spotřebičů paliv. Pouze v odůvodněných případech, při zachování funkce světlíkové nebo větrací šachty, v nich může být umístěn komín odpovídající normovým hodnotám.

§ 24 Komíny a kouřovody
(2) Spaliny spotřebičů paliv se odvádí nad střechu budovy.
(4) Výška komína nad střechou budovy i ve vztahu k nejbližšímu okolí je dána normovými hodnotami.
(7) Ke komínům, které se kontrolují a čistí ústím průduchu komína, musí být zabezpečen trvalý přístup budovou, otvorem ve střeše, komínovou lávkou, popřípadě vnější přístupovou cestou, střešními stupni.

§ 38 Vytápění
(2) Odvod spalin, kondenzátu ze spalin a dalších škodlivin nesmí ohrožovat životní prostředí a zdraví osob nebo zvířat.

Lze tedy shrnout, že pro realizaci fasádního nebo světlíkového komínu není nutné splnit jiné než STANDARDNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY a současně je toto řešení  PLNĚ V SOULADU S LEGISLATIVNÍMI POŽADAVKY

– podmínky TECHNICKÉ

Technická pravidla pro fasádní komíny vyústěné nad střechu objektu upravuje zejména ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, v aktuálním znění. Důležité jsou zejména následující požadavky:

Doporučený materiál komínového průduchu je plast, nerezová ocel, případně keramika. Hliníkové komínové výrobky nelze použít.

U přetlakových komínů může být odklon od svislice až 45°.

Nejmenší dovolený rozměr komínového průduchu přetlakového komína je 80 mm. Výrobce spotřebiče může doporučit i rozměr 60 mm, který musí být ověřen výpočtem.

U přetlakových komínů není požadována minimální účinná výška a kouřovod lze do komínového průduchu napojit patním kolenem. V tom případě není požadována ani žádná neúčinná výška.

Odvod kondenzátu může být, v souladu s technickou dokumentací výrobce, řešen přes spotřebič a následně kondenzátním potrubím přímo nebo přes neutralizační zařízení do kanalizace (viz. zákon 254/2001 Sb. v aktuálním znění, ČSN EN 12056-1, ČSN 75 6760). Odvod musí mít tlakovou ztrátu velikosti nejméně dvojnásobku maximálního přetlaku ve spalinové cestě.

Výška vyústění musí být minimálně 0,5 m nad rovinu šikmé střechy, nebo nad atiku střechy rovné. Spotřebič musí být schopen zajistit přetlak na ústí min. 25 Pa. V případě překážky (sousední budova, nástavba, skála apod.) je minimální výška 0,5 m nad větrným úhlem překážky (10°).

Kouřovod musí mít sklon umožňující odtok kondenzátu (min.3° = cca 52 mm/m), nesmí spojovat více požárních úseků a nesmí procházet prostory, které nemohou být kontrolovány. Kouřovod musí být kontrolovatelný a čistitelný, opatřen kontrolními otvory v místech směrových změn a v blízkosti patního kolena.

Součástí spalinového hrdla spotřebiče nebo kouřovodu musí být tlakově těsné měřicí otvory.

Materiálová pravidla pro odvody spalin od kondenzačních plynových kotlů upravuje zejména ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky, v aktuálním znění. Důležité jsou zejména následující požadavky (označení by mělo být na každé komponentě – zajišťuje výrobce):

– teplotní třída – min. 120°C = T120
– tlaková třída – min. 200 Pa = P1
– odolnost vůči kondenzátu – pro mokrý provoz = W
– odolnost proti korozi – vyhovuje pro plyn = 1 nebo 2
– odolnost proti vyhoření sazí – není požadována = O
– bezpečná vzdálenost od hořlavých konstrukcí – dle výrobce systému = 00-50

Standardní označení tedy např.: T120 P1 W 2 O00

Základní podmínkou fasádního komínu je, že v celé délce vedené v exteriéru musí být izolován. Přisávání vzduchu pro spalování je tedy vždy řešeno těsně za prostupem kouřovodu/komínu obálkou budovy do vnějšího prostředí. Výrobci systémových komínů nabízí řešení s napojením koaxiálního kouřovodu na vícevrstvý izolovaný komín, nebo lze použít řešení s děleným odvodem spalin a přívodem vzduchu.

Výše uvedené podmínky nepředstavují reálný problém, a to zejména pokud bude postupováno dle následujícího algoritmu s pomocí odborně způsobilých osob. Poté JE MOŽNO NÁVRH A REALIZACI FASÁDNÍHO KOMÍNU PROVÉST RYCHLE A BEZPROBLÉMOVĚ.

Podle stavebního záměru lze vytipovat dvě základní situace:

– NOVOSTAVBA

1.-   je třeba zapracovat provedení fasádního komínu do projektové dokumentace – v technické zprávě popis způsobu provedení, výšky nad střechou a likvidace kondenzátu
– zpracuje projektant projektové dokumentace
– náklady minimální 

2.-   po odsouhlasení projektové dokumentace v rámci stavebního řízení lze provedení fasádního komínu realizovat

3.-   před zprovozněním spotřebiče musí být zpracována revizní zpráva spalinové cesty
– zpracuje revizní technik spalinových cest
– náklady cca 1.000-2.000,- Kč

– REKONSTRUKCE (osazení do stávající stavby – vč. výměny spotřebiče)

1.-   je třeba zpracovat alespoň jednoduchý nákres provedení fasádního komínu 

– zpracuje projektant, kominík, plynař, revizní technik, ale lze zvládnout i svépomocí, např. jednoduchým zakreslením a okótováním do fotografie objektu
– pomůcky pro stanovení minimální výšky nad střechou
– kondenzát lze odvádět skrze spotřebič a vypouštět do kanalizace samospádem nebo přečerpáváním (přečerpávací zařízení cca 3.500,- Kč)
– náklady při svépomocném zpracování zanedbatelné, při zpracování autorizovanou osobou do cca 5.000,- Kč

2.-   nákres provedení je třeba nechat odsouhlasit místně příslušným stavebním úřadem – ten může vyžadovat doplnění nebo upřesnění (např. vyjádření sousedů, společenstva vlastníků nebo správce kanalizace), ale nebývá to obvyklé

3.-   po odsouhlasení stavebním úřadem lze provedení fasádního komínu realizovat

4.-   před zprovozněním spotřebiče musí být zpracována revizní zpráva spalinové cesty
– zpracuje revizní technik spalinových cest
– náklady cca 1.000-2.000,- Kč
– pomůcka pro zadání výpočtu spalinové cesty – náklady cca 750,- Kč

POZOR – pokud je v rámci rekonstrukce nahrazován kotel 1. nebo 2.emisní třídy, lze na celou výměnu (včetně nákladů na projekt a revizi) čerpat finanční podporu z programu „Kotlíkové dotace“ – viz. Kotlíkové dotace 2019 

Video k aktuálnímu tématu kotlíkových dotací.

Expert Komínové asociace – APOKS se vyjadřuje ke kotlíkovým dotacím.