Nová zelená úsporám

Jak postupovat při žádosti o podporu z programu ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Jaké projekty jsou podpořeny?

pro RODINNÉ DOMY

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
– dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
– podporována dílčí i komplexní opatření
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
– dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie
– dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
– na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
– na instalaci solárních termických systémů
– na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

pro BYTOVÉ DOMY

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů na území Hl.města Prahy
– dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
– na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
– na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
– na instalaci solárních termických systémů
– na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Co je třeba vědět před rozhodnutím o využitím dotačního programu.

– Na dotaci není právní nárok – záleží na posouzení konkrétního záměru a na množství peněžních prostředků, které má poskytovatel dotace k dispozici.
– Peníze jsou vyplaceny po DOKONČENÍ a KLADNÉM VYHODNOCENÍ projektu, pokud se dostatečně prokáže, že byly splněny předpokládané cíle a požadavky.
– Dotace nekryje náklady ze 100%, ale pouze z max.50% pro rodinné domy a 20% pro domy bytové.

Kde získat základní informace?

– Nejlépe využít oficiální stránky Ministerstva průmyslu a obchodu
www.novazelenausporam.cz

Kde se poradit?

– Lze využít služeb Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS), viz.
WWW.MPO-EFEKT.CZ/cz/ekis
tato střediska poskytují bezplatné a nezávislé základní poradenství.
– Případně se lze obrátit se na nejbližšího Energetického specialistu (ES), viz.
WWW.MPO-ENEX.CZ/EXPERTI

Příprava záměru.
– Pokud je projekt v hrubých rysech odsouhlasen Energetickým specialistou je třeba zpracovat projektovou dokumentaci včetně energetického posudku.

Podání žádosti

– Opět přes stránku
www.novazelenausporam.cz
– Zde je možné si založit účet a následně vyplnit elektronický formulář žádosti.
– Před podáním žádosti je třeba si, například přes infolinku Ministerstva 800 260 500, zjistit jaké přílohy jsou ke konkrétní žádosti požadovány. Ty se musí být do 5-ti dnů zaslány v originálech na Státní fond životního prostředí.

Po podání žádosti

– Stačí již jen vyčkat na zprávu z Ministerstva, které záměr schválí, zamítne, nebo požádá o doplnění.
– Po dokončení realizace se opět dokládají požadované listiny na Státní fond životního prostředí.
– V dalším kroku Ministerstvo životního prostředí provede konečné vyhodnocení a rozhodne o poskytnutí dotace. Ta bude následně zaslána bezhotovostně na účet.