Odstraňování a likvidace azbestu

Azbest se i v současné době nachází v celé radě objektů v České republice, a to jako součást dříve používaných stavebních materiálů jako jsou azbesto-cementové komínové vložky, střešní šablony Eternit, izolační desky, sendvičové desky či nástřiková hmota Pyrotherm. 

Jedná se o přírodní, přirozeně se vyskytující minerál, který tvořící dlouhá, oddělená a tenká vlákna. Hlavními vlastnostmi azbestu jsou dobrá tepelná odolnost, pružnost a pevnost. Díky těmto vlastnostem byl ve stavebnictví hojně využíván a to až do roku 1996 kdy byla jeho výroba ukončena.

Vliv azbestu na lidské zdraví

Azbest představuje velice vážné riziko pro zdraví člověka. Účinky dlouhodobého působení azbestu na lidské zdraví jsou dobře zdokumentovány. Azbestová vlákna se snadno vdechují a následně se přenášejí do dolních oblastí plic, kde mohou způsobit různá plicní onemocnění, která mohou vést ke snížení respiračních funkcí a případné smrti.  [1]  Azbest je tedy i dnes příčinou úmrtí tisíců pracovníků a může být přítomen v jakékoli budově postavené nebo renovované před rokem 2000. Pokud jsou materiály obsahující azbest narušeny nebo poškozeny, vlákna se uvolňují do vzduchu a následně mohou být vdechována. [2] 

Dlouhodobé vdechování azbestových vláken také zvyšuje riziko rakoviny plic a mezoteliomu. Nejvíce jsou ohroženi lidé, kteří jsou vystavení vysokým koncentracím azbestu a dále lidé, kteří jsou v kontaktu s azbestem často a nebo po delší dobu. [1]  Nemoci způsobené azbestem vznikají s latencí od začátku vystavení působení azbestu, jsou často diagnostikovány až v důchodovém věku a riziko progrese onemocnění zůstává i po ukončení expozice. [3] 

Kdy azbest představuje reálné riziko?

Azbestové materiály představují riziko pouze v případě, že se s nimi manipuluje. Azbestová vlákna ze stavebních materiálů uvolňují pouze v případě, že tyto materiály řežeme, brousíme, do těchto materiálů vrtáme či jinak na ně mechanicky či chemicky působíme. [5]

Zásady při nakládání s materiály s obsahem azbestu a nakládání s odpady obsahujícími azbest

zcela stěžejním dokumentem při odstraňování azbestu je Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi, který vydalo Ministerstvo životního prostředí

Odnětí stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby by měla provádět stavební firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup odnětí těchto materiálů ze stavby, jejich zabalení, označení a následné předání vzniklých odpadů k bezpečnému odstranění.

● Odstranění může v některých případech provádět i fyzická osoba nepodnikající svépomocí. Zaměstnanci podnikající fyzické nebo právnické osoby nebo fyzická osoba by měli být náležitě proškoleni oprávněnou osobou provádějící stavební dohled o bezpečném pracovním postupu při práci s azbestem a jeho možných zdravotních rizicích dle §21 odst. 6 nařízení vlády 361/2007 Sb. v platném znění 

● Před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby musí být vypracován plán prací – požadované údaje jsou stanoveny § 21 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

Stavební firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví – tj. Krajské hygienické stanici 

● Prostor, kde dochází k nakládání s azbestem nebo stavba celá, musí být vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat stanovená režimová opatření – nesmí se zde jíst, pít, kouřit  a zároveň je nutné vést evidenci vstupu všech osob

● Při odnímání stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby musí být voleny takové technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší a vedou k omezení působení rizik, tak aby ohrožení zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.

● Odpady a materiály obsahující azbest musí být po odnětí ze stavby (z místa svého původu, pracoviště) odstraňovány co nejrychleji a ukládány do neprodyšně utěsněného obalu (uzavíratelné kontejnery, uzavíratelné nádoby, plastové pytle apod.), které jsou před dalším nakládáním s nimi utěsněny a označeny nápisem upozorňujícím na obsah azbestu.

Při činnostech, jejichž předmětem jsou materiály z azbestu nebo obsahují jako složku azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s nimi dbát na důsledné zabránění kontaminace ovzduší a okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem a zabránění jeho vdechnutí. Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, pracovní obuví, ochrannými brýlemi. Použité ochranné oděvy se musí přepravovat např. do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (pytlích, kontejnerech), čímž ovšem může dojít k expozici dalších osob. 

● Odpady obsahující azbest je možné odstraňovat na některých skládkách skupiny S-OO (skládky „ostatních“ odpadů) a na skládkách skupiny S-NO (skládky „nebezpečných“ odpadů). [4]

Orgány veřejné správy a jejich kompetence

  • Příslušný stavební úřad – Při zjištění nedodržení ustanovení stavebního zákona vztahujících se k povolení staveb či odstranění staveb s obsahem azbestu udělí v souladu s ust. § 179 – 181 pokutu.
  • Hygienická stanice – Provozovatelé zařízení pro skladování a odstraňování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu musí požádat o souhlasné stanovisko k provoznímu řádu zařízení. V rámci běžného dozoru krajská hygienická stanice, popřípadě Hygienické stanice hlavního města Prahy, provádí posuzování podaných hlášení práce s azbestem a provádí státní dozor prováděných opatření k omezení rizik při práci s azbestem nebo provádí šetření podnětů na prováděné práce s azbestem. 
  • ČIŽP – udělí pokutu při zjištění nedodržení platných právních předpisů při nakládání se stavebními a demoličními odpady s obsahem azbestu a jejich odstraňování fyzickým osobám (dle § 69 zákona o odpadech) nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání nebo právnickým osobám (dle
    § 66 zákona o odpadech).
  • Obecní úřad obce s rozšířenou působností – udělí pokutu při zjištění nedodržení platných právních předpisů při nakládání se stavebními a demoličními odpady s obsahem azbestu a jejich odstraňování fyzickým osobám oprávněným k podnikání nebo právnickým osobám (dle § 66 zákona
    o odpadech).
  • Obecní živnostenský úřad – může zrušit živnostenské oprávnění nebo v odpovídajícím rozsahu pozastavit provozování živnosti, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy. [4] 

Příklady vhodných technologických postupů odstraňování materiálů s obsahem azbestu

● Strhávání za mokra – materiály obsahující azbest lze zvlhčovat pomocí alternativních technik nanášení vody: mechanickým rozprašovačem (pro navlhčení povrchu nebo u tenkých a porézních materiálů) a pomocí injektážních jehel u materiálů silnějších nebo s nepropustným povrchem. Pro účinné zvlhčení azbestu je nutné do vody přidat smáčedlo. Metoda injektáže se hodí na materiály, jako jsou izolační pláště a nástřiky, a může být vhodná také u dalších materiálů s obsahem azbestu, které mají nepropustný povrch (např. azbestové izolační desky s nátěrem).

● Kontrolované odstranění za sucha – strhávání za mokra je nejlepší metoda, která by se měla používat vždy s výjimkou velmi zvláštních okolností. Za takových zvláštních okolností, kdy strhávání za mokra nelze použít, je alternativou kontrolované odstranění za sucha – tj. odstranění s využitím jiných metod kontroly uvolňování prachu, jako je ventilace místním odsáváním nebo zabalení izolovaných dílů a následné odříznutí a odstranění celého úseku (metoda „wrap and cut“).

● Přímé odstranění pomocí vakuových systémů – je vhodná a efektivní metoda odstraňování volně sypaného azbestu (např. tepelná nebo protihluková izolace). Azbestový odpad se odvádí do vzdálené sběrné jednotky pomocí vakuového přepravního potrubí, kde je vakuum generováno k tomu účelu zkonstruovaným zařízením. 

● Zapouzdření a uzavření – jestliže bylo rozhodnuto, že všechny nebo některé materiály obsahující azbest lze zabezpečit zapouzdřením nebo uzavřením, následný postup může být spojen s rizikem narušení těchto materiálů. Zapouzdření lze docílit potažením materiálu obsahujícího azbest tenkou nebo silnou vrstvou těsnicí hmoty nebo jeho impregnací tvrdnoucí kapalinou. 

 

  Ing. Walter Sodomka ml.

ředitel Komínové asociace – APOKS

tel.: 728 964 512
email: reditel@kominy-komin.cz

 


Azbest – azbestem se rozumí vláknité silikáty, kterými jsou aktinolit, amosit, antofylit, chrysotil, krokydolit, tremolit 

Citace [1]   https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/asbestos/effects.html
Citace [2]   https://www.hse.gov.uk/asbestos/dangerous.htm
Citace [3]   http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/konz_dny_a_seminare/2012/2_dlouha_azbest_vliv_na_zdravi.pdf
Citace [4]   Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi, dostupné na https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odpady_s_azbestem/$FILE/OODP-metodicky_navod_azbest-20180103.pdf
Citace [5]   https://www.estav.cz/cz/3615.azbest-kam-s-nebezpecnym-stavebnim-odpadem fbclid=IwAR2pcr6YZuU1Ejtsf7x0kmdaF4LBJBe69mJJNDO4PFhP4rW4NjYHi8TYYDI

Obr 1.      https://www.ballarat.vic.gov.au/property/waste/asbestos-and-mould