Norské fondy

 

Spalování pevných paliv a jejich vliv na ovzduší a životní prostředí – bilaterální spolupráce APOKS a Norsk Energi

Fuel combustion and their influence on the air and the environment – bilateral cooperation of APOKS and Norsk Energi
Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

Cílem této iniciativy je navázat spolupráci organizací APOKS a Norsk Energi a podílet se na řešení otázky spalování pevných paliv a jeho dopadu na ovzduší a životní prostředí obecně.

Norské fondy jejichž koordinátorem je Ministerstvo financí České republiky a zprostředkovatelem programu zaměřeného na životní prostředí je Státní fond životního prostředí České republiky umožnili zástupcům Komínové asociace APOKS navštívit se v rámci programu bilaterální spolupráce Norskou organizaci Norsk Energi a pomohli k navázání spolupráce mezi oběma organizacemi. Společným tématem pro diskuzi byla problematika spalování pevných paliv a jejich vliv na ovzduší a životní prostředí. Během čtyř dní, kdy se konaly schůzky a workshopy jsme měli možnost detailně probrat danou problematiku, ale především jsme mohli společně sdílet osobní zkušenosti a znalosti, které jsou poplatné situaci v našich zemích.

Celá iniciativa vznikla již v září, kdy APOKS navázal první kontakt s Norsk Energi, jakožto s přední norskou poradenskou společností v oblasti energetiky a životního prostředí. Poté co se obě organizace seznámily se svojí činností, tak jsme objevili významný průsečík zájmů v problematice vlivu spalovacích procesů na ovzduší. Norsk Energi již dokonce realizoval několik projektů na toto téma, které se jevily, že by mohly být poučené a použitelné i pro situaci v ČR. Stejně tak norskou stranu zaujaly zkušenosti s českými programy jako jsou kotlíkové dotace, či nová zelená úsporám a snaha odklonu od fosilních paliv. Vzájemná komunikace byla natolik zajímavá, že vyústila v návrh osobní schůzky, k jejíž realizaci byla použita podpora z grantu z Norských fondů.

Z řad členů APOKS byli vybráni čtyři zástupci, kteří v polovině ledna 2020 odletěli do Norského Osla: Ing. Walter Sodomka (ředitel APOKS, garant grantových programů), Karel Černý (garant programu TZB, specialista na servis a montáž plynových kotelen, výstavbu a rekonstrukce stávajících kotelen na tuhá paliva, biomasu a jejich servis), Ing. Valtr Sodomka (technický garant APOKS, energetický specialista, odborník v oblasti spalinových cest) a Ing. Václav Petráš, Ph.D. (reprezentující autorizované techniky a projektanty).

Samotné setkání s odborníky s Norsk Energi začalo v pondělí 20.1. 2020 společnou večeří v centru Osla. Již v průběhu večeře bylo jasně patrné, že naše zájmy a nadšení pro spolupráci jsou oboustranné, a že všichni zúčastnění vidí ve spolupráci velký potenciál.

Úterní dopolední program byl především informační, kdy dopoledne proběhlo představení APOKS, kterého se účastnili různí odborníci Norsk Energi napříč obory ta, aby mohli reagovat dle své specializace. Diskutovala se současná situace v ČR a Norsku a možné společné zájmy. Po obědě byla připravena exkurze do objektu vytápěného peletovými kamny a solárním systémem v Bygdøy a následně pokračovala prezentace Norsk Energi, při které se hovořilo hlavně o již realizovaných projektech a jejich možnému přínosu. Stále dokola jsme naráželi především na problém znečišťování ovzduší lokálními zdroji vytápění (zastaralé zdroje, neoptimální nastavení zdrojů, nesprávné palivo, nesprávné spalování …).

Tuto problematiku jsme tedy stanovili jako hlavní téma následujícího dne, kdy v úterních dopoledních hodinách pokračovala diskuze o příčinách a jejich možném řešení. Odpoledne jsme navštívili Norskou agenturu pro životní prostředí, kde jsme diskutovali navázání dlouhodobé spolupráce mezi APOKS a Norsk Energi a náš společný zájem a řešení problematiky vlivu spalovacích procesů na ovzduší. Velmi nás potěšila pozitivní odezva a podpora pro budoucí projekt, který by APOKS a Norsk Energi chtěli společně realizovat.

Čtvrtek byl posledním dnem našeho setkání a téměř bezezbytku byl věnován tématu společného projektu. Naší snahou byla implementace znalostí a zkušeností z Norska do ČR. Probíralo se především téma měření a redukce emisí ze spalování pevných látek. Jak data získávat, zpracovávat a vyhodnocovat, jaká navrhovat opatření a jak opět tato opatření vyhodnocovat. Výsledkem byl návrh pro společný projekt, který by obsahoval rozbor situace spalovacích zdrojů ve vybrané oblasti, provedení měření emisí, vyhodnocení klíčových parametrů znečištění a jejich následná optimalizace. Cílem projektu by bylo zpracovat systémové plošně použitelné řešení pro snížení emisí spalovacích zdrojů, které bude k dispozici pro následné aplikace na úrovni státní správy jak pro jednotlivé další lokality, tak i ke globálnímu použití. S tímto výsledkem a plni pozitivních dojmů jsme ukončili naší návštěvu v Oslu a následující den se vrátili zpět do Prahy.

Naší snahou bylo navázat vzájemnou spolupráci obou organizací a věříme, že to se nám pomocí této iniciativy podařilo. Jako společný cíl jsme si stanovili podílet se na zvyšování obecného povědomí ohledně správného vytápění, vhodných typech paliv a sdílet zkušenosti z předešlých projektů. V těchto bodech jsme se skutečně shodli a dokonce se podařilo položit základy na následnou spolupráci a společný projekt. Všem zúčastněným náleží velký dík za jejich práci a čas a já věřím, že jsme učinili první krok dobrým směrem na cestě spolupráce APOKS a Norsk Energi. (autor: Ing. Walter Sodomka I ředitel APOKS)

Program meetingu

APOKS  – Ing. Walter Sodomka, Karel Černý, Ing. Valtr Sodomka a Ing. Václav Petráš Ph.D.
Norsk Energi – Dag Borgnes, Sergei Faschevsky, Stine B. Torstensen and Hans Borchsenius

Den 1. – 20.1.2020 – Přílet do Norska, 18.00 – 20.00 společná večeře zástupců APOKS a Norsk Energi
Den 2. – 21.1.2020 – 8.00 – 11.00 prezentace APOKS, 11.00-11.30 oběd v Norsk Energi, 12.00-14.30 exkurze do objektu vytápěného peletovými kamny a solárním systémem v Bygdøy (Oslo), 14.30 – 17.00 prezentace Norsk Energi 
Den 3. – 22.1.2020 8.00 – 11.00 společná diskuze, 11.00-12.00 oběd v Norsk Energi, 13.00-14.00 schůzka se zástupci Norwegian Environment Agency
Den 4. – 23.1.2020 8.00 – 16.00 diskuze na téma měření a redukce emisí ze spalování pevných paliv, snaha o implementaci znalostí a zkušeností z Norska do ČR
Den 5. – 24.1.2020 12.45 Odlet z Osla, 14.45 Přílet do Prahy

 

Ing. Walter Sodomka: Norské fondy a výzva “Trolltunga” nám umožnili navázat bilaterální vztahy s norskou organizací Norsk Energi. Pouze na osobní schůzce lze detailně diskutovat všechny aspekty dané problematiky a profesionalita a přístup organizace Norsk Energi mě utvrdila v tom, že jsme se vydali správným směrem. Naše čtyřdenní mise nám umožnila detailně probrat práci a zkušenosti obou organizací, seznámit se postupy vyhodnocování a zpracování dat, podívat se na různé aplikace, které snižují negativní vliv lidské činnosti na kvalitu ovzduší a hlavně posílit naše bilaterální vztahy. Velice si vážíme možnosti a podpory, které se nám díky Norským fondům dostalo a věřím, že se nám podaří navázat dlouhodobou spolupráci obou organizací, která bude přínosná pro zlepšování kvality ovzduší jak u nás, tak i v Norsku.

    

Karel Černý: Bilaterární mise v norském Oslu s poradenskou společností Norsk Energi a jednání s vládní agenturou Miljodirektoratet, která spadá pod Ministerstvo klimatu a životního prostředí mě osobně naplnila pozitivním přesvědčením, že ochrana klimatu a snížení emisí skleníkových plynů není pro norskou stranu prázdná fráze, ale právě naopak. Norská strana bere jako své životní poslání bránit znečišťování naší planety a má zájem o spolupráci s Českou republikou na zlepšení stávajícího stavu. Pozitivní reakce z jednotlivých jednání mě naplňují nadějí na zlepšení stávajícího stavu a budoucí úzké spolupráce.

       
          
Ing. Valtr Sodomka: Na jednání s NORSK ENERGI jsem jel proto, abych zjistil, zda se shodneme profesně i lidsky. Bez toho nelze realizovat smysluplný projekt a po mailech se to dohodnout nedá. Jsem rád, že jsme hned od začátku našli společnou řeč – bude to skvělá spolupráce.

 

Ing. Václav Petráš, Ph.D. : Ve dnech 20.-24.1.2020 se v Oslu uskutečnil „Bilaterální meeting“ mezi místní norskou organizací Norsk Energi a českou asociací APOKS. S předními představiteli norské organizace byl navázán osobní kontakt a prezentována témata možné spolupráce. Nejdůležitějším a prioritním tématem se tak následně jeví udržitelný rozvoj regionů měst a obcí z hlediska vytápění s jeho vlivem na životní prostředí. Setkání obou organizací bylo velmi přátelské, podnětné, přínosné a otevírá i další témata a možnosti spolupráce.

 

 


O spolupracujících organizacích

APOKShttps://www.kominy.komin.cz/, Olivová 1412, 251 68 Kamenice

Komínová asociace – asociace pro optimalizaci komínů a spalování, z.s. je nezávislý neziskový spolek, jehož cílem je vytvořit prostředí pro vzájemnou komunikaci členů i nečlenů v oblasti poznatků, výzkumu a zkušeností v oblastech týkajících se zdrojů energie vzniklé spalováním a následným odvodem zplodin spalování do atmosféry při současné minimalizaci znečištění životního prostředí.

APOKS se zabývá především poradenskou a výukovou činností. Hlavními tématy zájmu jsou snižování vlivu spalovacích procesů na ovzduší a životní prostředí, bezpečná integrace komínových systémů do moderních staveb, energetika a vytápění.

Norsk energihttps://www.energi.no/en/, Hoffsveien 13, 0275 Oslo

Norsk Energi je přední Norská poradenská společnost v oblasti energetiky, životního prostředí a bezpečnosti, specializující se na systémy tepelné energie. Aktivně se zabývá řadou velkých i malých projektů zaměřených na energetickou účinnost a snižování emisí skleníkových plynů – především prostřednictvím poradenství, vývoje technologií a školení. Spolupráce s APOKS – Norsk Energi by mohla pozitivně přispívat k problematice, jako jsou opatření ke snižování emisí na technické a institucionální úrovni, jakož i monitorování kvality ovzduší. 


Za podpory