Program ZDROJ

Jedním z cílů APOKS je archivace a zprostředkování primárních dat z oblasti spalování, spalovacích zdrojů a jejich interakcí s okolním prostředím.

Při vyhledávání odborných technických informací, a to zejména prostřednictvím internetových vyhledávačů lze jen velmi obtížně rozlišit objektivně zjištěná (naměřená) data od dat odhadnutých, nebo dokonce přejatých z jiných (neověřených) zdrojů. V praxi potom dochází k přebírání neověřených dat, případně dat bez popisu okolních podmínek, při kterých byla získána. Zřetězením a citací ve více zprávách, článcích a studiích se může stát, že se taková data začne pohlížet jako na obecně platná, a to bez jakékoliv vazby na podmínky, za kterých byla získána.

Reakcí na tuto situaci je vznik programu ZDROJ, tedy prakticky místa, kde se asociace APOKS bude snažit shromažďovat příspěvky (články, studie, inženýrské a diplomové práce, zápisy z měření, certifikační zkoušky, apod.)

Základním požadavkem pro zařazení do databáze ZDROJ je jeho autentičnost, tedy aby daný příspěvek byl zpracován subjektem, který dané měření přímo prováděl a současně aby obsahoval jasný popis jak naměřených veličin, tak rovněž popis okolních a vstupních podmínek. Příspěvky nebudou ze strany APOKS jakkoliv upravovány, pouze bude ověřena jejich autentičnost a „zdrojovost“.

Do programu jsou zařazena všechna témata související se zdroji energie, využívající spalování (např. účinnost spalovacích zdrojů, emise, imise, výkonnostní charakteristiky spotřebičů, požárně bezpečnostní řešení, hořlavost stavebních materiálů a jejich interakce se zdrojem tepla, teplo a teplota ve stavebnictví obecně, tepelné zisky a ztráty, potřeba tepla na vytápění a ohřev TV a podobně.).

Příspěvky prosíme zasílat na kontaktní mail info@apoks.cz

Zdroje k dipozici:

 

 • Integrace a bezpečnost komínových systémů v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách
  Obsah:
  – shrnutí současného stavu v oblasti začlenění komínových systémů do moderních staveb,
  – definice modelové konstrukce prostupu komínu střešní konstrukcí,
  – sestavení zkušebního vzorku spalinové cesty prostupujícího vzorkem střešní konstrukce,
  – realizace laboratorního měření teplot při provozu spalinové cesty,
  – analýza měřených dat
  – návrh řešení pro bezpečnou integraci komínových systémů do moderních staveb.
      
 • Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
  Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR byla v říjnu 2015 schválena vládou ČR. Dokument představuje národní adaptační strategii ČR, která kromě zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu obsahuje návrhy konkrétních adaptačních opatření, legislativní a částečnou ekonomickou analýzu, atd. Dále je k dispozici zohlednění požadavků a podmínek vyplývajících ze stanoviska SEA ke koncepci Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky a sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.
  Adaptační strategie ČR je připravena na roky 2015-2020 s výhledem do r. 2030 a bude implementována Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu. Průběžné plnění Adaptační strategie ČR bude vyhodnoceno v roce 2019 a dále každé 4 roky.
         
 • Uhlí, koks a brikety v České republice – produkce – dovoz – vývoz – dodávka
  Výsledky statistických zjišťování do června 2019
  Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) předkládá souhrnnou informaci o měsíčním vývoji produkce uhlí a koksu v České republice za rok 2019. Dokument je doplněn o měsíční hodnoty zahraničního obchodu s tuhými fosilními palivy a retrospektivní časovou řadou. Jeho součástí je i hrubý odhad dodávky energetického uhlí v daném měsíci ke spotřebě v České republice.
    
 • Samovznícení dřevěných konstrukcí ve vztahu k požární bezpečnosti komínů (Ing. Michal Fabián)
  Práce poukazuje na problematiku uložení dřevěného prvku v blízkosti komínového tělesa v uzavřené hořlavé stavební konstrukci, kde je dřevěný prvek utěsněný, dlouhodobě tepelně degradovaný kumulovanou energií a existuje zde reálná možnost jeho samovznícení. K samovznícení často dochází po ukončení topné sezóny následkem kumulované energie. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Experimentální část je rozdělena na dva experimenty. Experiment 1 se zaměřuje na dlouhodobou cyklickou tepelnou degradaci dřevěného prvku UV žárovkou, kdy jsou vytvořeny tři skupiny různě tepelně degradovaných vzorků smrkového dřeva. V experimentu 2 se tyto skupiny vzorků zkouší v kónickém kalorimetru a zkoumá se možnost a doba do vznícení. Dále se porovnávají jejich rychlosti uvolňování tepla a sleduje úbytek hmotnosti.
     
 • Souhrnná energetická bilance České republiky
  Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravilo souhrnnou energetickou bilanci (SEB) státu v metodice Eurostatu za léta 2010-2017. Tato bilance byla připravena na základě dat zasílaných do Eurostatu prostřednictvím ročních mezinárodních energetických dotazníků sestavených z dat MPO a ČSÚ a upravena především pro potřeby tvorby Národního klimatickoenergetického plánu a dalších státní institucí tak, aby byla zajištěna co největší vypovídací schopnost prezentovaných dat a jejich časová konzistentnost.
     
 • Zpráva o vývoji energetiky v oblasti tepla za rok 2017
  Zpráva o vývoji energetického sektoru v oblasti výroby, spotřeby a distribuce tepla (dále také „Zpráva“) je zpracována Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále také „MPO“) na základě nástroje vymezeného ve Státní energetické koncepci ČR, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 362 ze dne 18. května 2015. Konkrétně se jedná o nástroj v oblasti výkonu státní správy, který stanovuje povinnost každoročně zpracovávat a zveřejňovat zprávu o vývoji energetiky, a to v oblasti elektřiny, zemního plynu, ropy a tepelné energie. Tento dokument je plněním uvedeného úkolu v oblasti výroby, spotřeby
  a distribuce tepla. Dle zadání Státní energetické koncepce ČR bude Zpráva připravována každoročně.
  Předkládaná zpráva zaměřená na problematiku tepelné energetiky přibližuje její vývoj, hlavní trendy a jejich změny v uplynulém období a očekávaný výhled. Statistické údaje publikované v této zprávě jsou připraveny v metodice Eurostatu tak, aby byla zajištěna plná kompatibilita dat s materiály Evropské komise.
     
 • Energetická bilance OZE – vývoj mezi roky 2003-2017 – Výsledky statistických zjišťování
  Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravuje ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (ČSÚ) souhrnné statistiky pro potřeby mezinárodního výkaznictví, především Eurostatu (statistický úřad Evropské unie). Konkrétně se jedná o 6 ročních dotazníků (Coal; Oil; Natural Gas; Electricity and Heat; Renewables and Wastes; Nuclear), ze kterých je následně v metodice Eurostatu sestavována souhrnná energetická bilance (SEB) státu, která je závazná pro národní uživatele i pro Evropskou komisi.
  V rámci této zprávy předkládáme dílčí část energetické bilance státu a to za obnovitelné zdroje energie (OZE). Uvedená bilance plně odpovídá datům publikovaným Eurostatem.