Kontrola a čištění

Povinná kontrola komínu a revize komínových spalinových cest

Od 1.1.2016 bylo zákonem č. 320/2015 Sb. zrušeno nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Současně byl doplněn zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně, a to zejména doplněna celá třetí část týkající se revizí, kontrol a čištění spalinových cest a dále část postihů za neplnění. Dne 29.ledna 2016 byla zveřejněna vyhláška č.34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Jedná se prováděcí vyhlášku k zákonu č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Hned v úvodu je třeba zdůraznit, že zákonné povinnosti vznikají u všech spotřebičů, které produkují spaliny, a to bez ohledu na to, které palivo spalují, či zda se spaliny vypouštějí komínem nebo například kouřovodem na fasádu. Přestat číst mohou tedy jenom ti, kteří k vytápění používají pouze elektřinu, solární nebo termální energii.

Údržba komínů a kouřových cest má bohatou tradici sahající několik století do minulosti. Nutnost údržby a kontroly byla, je a patrně ještě dlouho bude dána tím, že topná soustava je zdrojem největších rizik spojených s užíváním jakékoliv stavby. V prvé řadě je tu riziko požáru, který spolehlivě ničí rozsáhlé majetky, ale nelze opomenout ani riziko otravy kysličníkem uhelnatým, která ročně stojí život několika desítek našich spoluobčanů. V poslední době vstupuje do hry i finanční hledisko, protože udržovaná a optimalizovaná spalinová cesta dokáže ročně ušetřit nemalé finanční prostředky.

Co na to pojišťovny?

Jak na kontrolu spalinových cest pohlížejí pojišťovny? Zeptali jsme se jich!

Co tedy obsahuje výše zmiňovaná vyhláška 34/2016 Sb.?

Plné znění vyhlášky – ZDE