Definice biomasy a lokálních topidel dle MPO

Reakce ministerstva průmyslu a obchodu na otázku definice pojmu biomasa z pohledu programu zelená úsporám

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v legislativě, která je v jeho gesci – zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie – používá pojmem biomasa, který zní:

„Biomasa je biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětvích, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu

K ostatním pojmům pro Vaši informaci uvádíme, že v návrhu nařízení Evropské komise, pokud jde o požadavky na ekodesing lokálních topidel na tuhá paliva jako prováděcího předpisu ke směrnici EP a Rady č. 2009/125/ES, o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, se uvažuje o použití následujících pojmů:
„lokálním topidlem na tuhá paliva“ se rozumí zařízení pro vytápění prostorů, které vydává teplo přímým přenosem tepla, nebo přímým přenosem tepla v kombinaci s ohřevem tekutiny, aby v uzavřeném prostoru, v němž je zařízení umístěno, bylo dosaženo určité úrovně tepelné pohody osob, případně ve spojení s výdejem tepla v jiných prostorech, a které je vybaveno jedním nebo více zdroji tepla, které přeměňují tuhá paliva přímo na teplo;

„lokálním topidlem na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou“ se rozumí lokální topidlo na tuhá paliva, u kterého ohniště a spaliny nejsou utěsněny vůči prostoru, v němž je výrobek umístěn, a které je těsně napojeno na komín nebo krbový otvor nebo které k odvodu spalin vyžaduje kouřovod;

„lokálním topidlem na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou“ se rozumí lokální topidlo na tuhá paliva, u kterého lze ohniště a spaliny utěsnit vůči prostoru, v němž je výrobek umístěn, a které je těsně napojeno na komín nebo krbový otvor nebo které k odvodu spalin vyžaduje kouřovod;

„tuhým palivem“ se rozumí palivo, které je za běžných pokojových teplot tuhé, včetně tuhé biomasy a tuhých fosilních paliv;

„biomasou“ se rozumí biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících odvětví, včetně rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu;

„dřevní biomasou“ se rozumí biomasa pocházející ze stromů, křovin a keřů, včetně dřevěných polen, dřevní štěpky, lisovaného dřeva ve formě pelet, lisovaného dřeva ve formě briket a pilin;

„nedřevní biomasou“ se rozumí jiná než dřevní biomasa, včetně např. slámy, ozdobnice čínské, rákosu, jader, obilovin, olivových pecek a pokrutin a skořápek z ořechů;

„fosilním tuhým palivem“ se rozumí tuhé palivo jiné než biomasa, včetně antracitu, antracitového uhlí, vysokoteplotního koksu, nízkoteplotního koksu, černého uhlí, hnědého uhlí, směsi fosilních paliv nebo směsi biomasy a fosilního paliva; pro účely tohoto nařízení se jím rozumí též rašelina;

„preferovaným palivem“ se rozumí jedno konkrétní palivo, které se má podle pokynů výrobce v lokálním topidle na tuhá paliva přednostně používat;

„jiným vhodným palivem“ se rozumí palivo jiné než preferované palivo, které lze podle pokynů výrobce v lokálním topidle na tuhá paliva používat, včetně všech paliv, která jsou zmíněna v návodu pro osoby provádějící instalaci a pro konečné uživatele, na volně přístupných internetových stránkách výrobců a dodavatelů, v technických či propagačních materiálech a v reklamách;

Toto nařízení komise by mělo být vydáno v průběhu roku 2015 a mělo by být účinné od roku 2017.