Koroze způsobená halogenovanými uhlovodíky

BDH považuje za nutné informovat o nebezpečí, které mohou pro vytápěcí systém znamenat halogenované uhlovodíky obsažené ve spalovacím vzduchu. V tomto informačním listu jsou přehledně popsány vzhledy poškození, příčiny poškození a původ halogenových sloučenin. Současně jsou uvedeny informace, které při plánování zařízení pomohou pokud možno zabránit vzniku poškození halogenovanými uhlovodíky. V tomto informačním listu není vyjádřeno stanovisko k odpovědnosti za provoz zařízení.

 

BDHFederální asociace německého průmyslu

 1.       Vzhled poškození

Při provozu kotlů v místnostech, v jejichž atmosféře jsou obsaženy „halogenové sloučeniny“, lze pozorovat poškození korozí – především na plynovém topení – které je spojeno s plošným napadáním příslušných kovů. Tento typ koroze má vliv na všechny kovové materiály, a to i na nerezovou ocel (důlková koroze). Poškození se objevuje hlavně ve spalovací komoře a na topných plochách kotlů, ale i na kovových spalinových hrdel, připojovacích dílech (kouřovodech) a na komínech. Ve zvláště závažných případech je koroze viditelná také mimo prostor kotle. V důsledku plošného napadání není nejprve ovlivněna funkce vytápěcího systému, který je i nadále funkční. Nicméně je nutné zjednat nápravu. Navíc je nutné samozřejmě počítat s tím, že při další progresi korozního napadení jednou dojde k selhání systému.

Popsaný proces se v zásadě neomezuje na plynová vytápění, dochází k němu také při vytápění olejem a pravděpodobně i při spalování uhlí. Vzhledem k odlišným provozním podmínkám těchto systémů je však tento proces zastíněn jinými vlivy. Lze předpokládat, že tato forma poškození se ve vytápěcích systémech vyskytla již dříve, nebyla však správně rozpoznána.

Příčinou popisované koroze lze stanovit jednoduchou chemickou analýzu: Ve rzi se prokazatelně vyskytují halogenové sloučeniny, zejména chloridy.

2.       Příčina poškození

Příčinou popsaných korozních jevů jsou vysoce těkavé halogenové sloučeniny, které jsou unášeny proudem spalovacího vzduchu. Vzhledem k tomu, že konkrétní a často se měnící označení těchto látek jsou srozumitelná pouze odborníkům, je zde a v následujícím textu použit pouze výraz „halogenové sloučeniny“. Více informací o jednotlivých sloučeninách fluoru a chloridu a jejich původu je uvedeno v tabulce na následující straně.

V plameni se z těchto halogenových sloučenin, přiváděných do spalovacího vzduchu, tvoří velmi agresivní kyselina chlorovodíková a případně fluorovodíková, které se ve vytápěcím systému mohou koncentrovat i při velmi nízkých koncentracích škodlivých látek ve vzduchu. Je třeba poznamenat, že malé množství kyseliny neztrácí účinky ani po dlouhé době, takže v nejhorším případě je k zahájení koroze postačující jednorázové zatížení. Oba účinky je nutné zohlednit při hledání příčin poškození.

3.       Původ halogenových sloučenin

Halogenové sloučeniny se používají v průmyslových a komerčních výrobcích a výrobcích pro domácnost. Při spojení několika nepříznivých faktorů se může stát, že se tyto sloučeniny podílejí na spalování. V tabulce níže jsou uvedeny hlavní známé zdroje. Praktický význam mají různá rozpouštědla, která se používají při čistění nebo v lepidlech a nátěrech. Jako zdroje halogenových sloučenin přichází v úvahu chemické čištění a odmašťovací lázně, jakož i podlahová lepidla apod. Nové nátěry v kotelnách mohou uvolňovat dostatečné množství halogenových sloučenin a systém zničit. Do určité míry je však třeba poznamenat – podle informací cechu německých malířů a lakýrníků – že „barvy a laky pro stavbu, pocházející z německé výroby, jsou již léta vyráběny podle receptur neobsahujících halogenové uhlovodíky“. Totéž platí o pro stavební lepidla. Při malířských a natěračských pracích také mohu vznikat volné halogenové sloučeniny pouze v ojedinělých případech, v nichž se používají odstraňovače starých nátěrů a odstraňovače lepidel s obsahem chlorovaných uhlovodíků. Aerosolové nátěry nebo lepidla s obsahem freonů nejsou profesionálními řemeslníky používány téměř vůbec. Jako další příčina koroze byly zjištěny také bělicí louhy („javelská voda“), které se často používají k dezinfekci a čištění. Nakonec je třeba na tomto místě změnit kyselinu chlorovodíkovou, občas používanou k moření a čištění, která v případě, že se její výpary dostanou do spalovacího motoru, může být rovněž příčinou poškození.

4.       Postup v případě poškození

V současné době neexistuje žádný způsob, jak halogenov sloučeniny ze spalovacího vzduchu odstranit před tím, než bude tento vzduch připraven ke spalování. Nejlepším řešením je v každém případě lokalizovat a uzavřít zdroje halogenovaných uhlovodíků. Pokud to není možné, je nutné vzduch po spalování přivádět z prostorů, ve kterých není prostředí kontaminováno halogenovými uhlovodíky.

S dalšími dotazy se prosím obraťte na výrobce kotle

Mezi zdroje chlorovaných uhlovodíků patří například:

Průmyslové zdroje
Chemické čištěníTrichlorethylen, tetrachlorethylen,a fluorované uhlovodíky
Odmašťovací lázněPerchlorethylen, trichlorethylen, Methylenchlorid
TiskárnyTrichlorethylen
Chladicí strojeMethylchlorid, trichlorfluormethan,dicglordifluormethan
Zdroje v domácnosti
Čisticí a odmašťovacíprostředkyPerchlorethylen,methylchloroform,trichlorethylen,
methylenchlorid,tetrachlormethan,
kyselina chlorovodíková
Dílny kutilů 
Rozpouštědla a ředidlaRůzné chlorované uhlovodíky
AerosolyChlorfluorované uhlovodíky (freony)

 

Tento seznam není vyčerpávající.

 

Informace BDH slouží jako nezávazné technické informace. I přes pečlivou kontrolu nelze zaručit správnost obsažených informací.

Vydala Federální asociace německého průmyslu
Haus-,Energie- und Umwelttechnik e.V.
Frankfurter Strabe 720-726
51145 Kolín nad Rýnem
www.bdh-koeln.de