Roční kontroly

Vzhledem k tomu, že se nás při kontrolách spalinových cest naši zákazníci často ptají, jak se vlastně na povinné roční kontroly dívají pojišťovny, oslovili jsme několik pojišťoven a požádali je o jejich stanovisko k této problematice.

Obecně lze říci, že provedení kontroly je výhodou, ale pojišťovny zajímá především příčina požáru a každý případ je projednáván individuálně.

Níže Vám přinášíme odpovědi jednotlivých pojišťoven:

ALLIANZ

Pokud dojde k požáru, budeme vyžadovat i dokument o revizi komínu, ale rozhodně to neznamená, že tomu, kdo jej nemá, bychom automaticky pojistné plnění vždy krátili. To, co nás zajímá, jsou příčiny požáru, především pak, nebyl-li založen úmyslně.

Václav Bálek – tiskový mluvčí Allianz pojišťovna

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Pojištění pro případ škod na pojištěném majetku z příčiny nahodilého požáru je základním živelním pojistným nebezpečím, které je nabízeno a obsaženo v každém standardním pojištění majetku. V době sjednání pojištění není vyžadován doklad o kontrole spalinových cest. Vzhledem k tomu, že majetková pojištění jsou obvykle dlouhodobá – na řadu let – má tato informace věcný význam až ve chvíli, kdy dojde k pojistné události z příčiny požáru.

V rámci šetření orgánů hasičského záchranného sboru (HZS) a také pojišťovny se vždy hodnotí okolnost, zda spolupůsobící příčinou vzniku požáru bylo zanedbání  základních zákonných, ale i smluvních povinností uložených zejména v zákoně „o požární ochraně“  č. 133/1985 Sb. zejména v §17 odst.1 písm. a) a návazných prováděcích předpisech a v příslušné části pojistných podmínek.  Vždy pojišťovna hodnotí, v jaké míře tento konkrétní stav komínu měl vliv na vznik požáru, zda k němu došlo z úmyslu či nedbalosti. Na základě těchto zjištění může pojišťovna – v souladu s ujednáním příslušných pojistných podmínek  – pojistné plnění přiměřené snížit podle závažnosti tohoto porušení. Pokud by tedy pojistná událost vznikla v přímé souvislosti se zanedbáním péče o komín, je každý případ posuzován individuálně a v některých případech může dojít i ke krácení pojistného plnění.

Povinnosti majitelů domů jsou zakotveny v mnoha zákonech, hlavně pak v občanském zákoníku, kde je mimo jiné uvedeno, že každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí.  Česká pojišťovna nemá ve svých pojistných podmínkách přesně specifikovanou četnost revizí komínů a zatím ani neuvažuje o tom, že by pojistné podmínky v souvislosti s novou legislativou měnila. K povinnostem vlastníka domu náleží provádět tuto činnost aktuálně ve smyslu platných právních předpisů (vyhl. 111/1981Sb. o čištění komínů).

V této souvislosti připomínáme ještě jednu důležitou povinnost, a to zákonnou povinnost případný požár v komínu oznámit bez odkladu územně příslušnému HZS. A to i v případě, že uvedený požár byl uhašen svépomocí.

Možná by bylo vhodné zákazníkům poradit, k čemu je nutné kominíka přivolat a k čemu to nutné není. Je třeba rozlišovat tzv. čištění spalinových cest a jejich revize či kontroly. Čištění může provést jakýkoliv kominík, nebo jiný řemeslník, dokonce i sami majitelé domů si mohou čištění provést svépomocí. Revizi však mohou zajistit pouze autorizovaní a speciálně přezkušovaní kominíci, kteří se sdružují v profesních spolcích.

Jan Marek – odbor komunikace
Česká pojišťovna a.s.

KOOPERATIVA

Při vzniku pojistné události je zkoumána příčina vzniku škodné události. Tato šetření jsou prováděna vlastním šetřením pojistitele, externími odborníky, trestné činy jsou šetřeny PČR a požáry HZS.

Pokud se prováděným šetřením prokáže že pojištěný poruší nějakou povinnost stanovenou právními předpisy nebo uvedenou v pojistných podmínkách a toto porušení mělo vliv na vznik škody, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění. Každý případ se tedy projednává individuálně a nelze tedy konkrétněji specifikovat požadavky pojišťovny.

Milan Káňa –tiskový mluvčí
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

UNIQA

Především zkoumáme, zda mezi vznikem a případně výší škody a stavem kouřovodu je PŘÍČINNÁ SOUVISLOST. To je základ. Jinými slovy šetříme, zda by ke konkrétní škodě došlo i v případě, kdyby byl kouřovod v naprostém pořádku. Není-li příčinná souvislost dána, není dále zkoumání péče o komíny předmětem šetření škody.

Každá pojistná událost je originální a unikátní svými okolnostmi, podmínkami, vznikem apod. Každé šetřené škodě se snažíme věnovat maximální možný čas k objasnění jejího vzniku a všech s ní spojených okolností. Při šetření sporných či komplikovaných případů jsou často využíváni jednak soudní znalci, kteří o příčinách a následcích, odpovědnosti a  zaviněních rozhodnou ve svém posudku, jednak jsou využíváni i nezávislí odhadci škod (loss adjuster), kteří stanovují výše škod a jejich příčiny. Pokud je zjištěno zavinění v souvislosti se zanedbáním povinností, které mělo vliv na vznik a rozsah škody, jsou v konkrétních případech uplatňována např. přiměřená snížení pojistného plnění. Přitom se přihlíží k celkovým okolnostem – zda byla alespoň snaha plnit povinnost, popř. jak dlouho nebyla plněna, zda se jedná o opakovanou škodu stejného druhu, …

Každý případ se zkoumá individuálně  s ohledem na konkrétní okolnosti.

Eva Svobodová – Head of Marketing & PR Department
UNIQA pojišťovna, Member of UNIQA Group Austria